Page 258 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

243
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
หลวงประดิ
ษฐ์
ไพเราะ (ศร ศิ
ลปบรรเลง)
เกิ
๖ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๔๒๔ ที่
จั
งหวั
ดสมุ
ทรสงคราม
ถึ
งแก่
กรรม
๘ มี
นาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
หลวงประดิ
ษฐ์
ไพเราะ (ศร ศิ
ลปบรรเลง) เป็
นบุ
ตรของนายสิ
น และ
นางยิ้
ม ศิ
ลปบรรเลง ได้
รั
บการฝึ
กฝนในด้
านดนตรี
ไทยจากบิ
ดาตั
งแต่
ยั
งเยาว์
และ
เป็
นที่
เลื่
องลื
อในหมู่
นั
กดนตรี
ว่
าเป็
นผู้
ที่
มี
ฝื
มื
อในการตี
ระนาดเอกยอดเยี่
ยมมาก
พ.ศ. ๒๔๔๓ สมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ เจ้
าฟ้
าฯ กรมพระยา
ภาณุ
พั
นธุ
วงศ์
วรเดช เสด็
จไปราชการที่
จั
งหวั
ดราชบุ
รี
เพื่
อเตรี
ยมการรั
บเสด็
พระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ที่
ถํ้
าเขางู
ทรงทราบว่
า นายศร
ศิ
ลปบรรเลง เล่
นดนตรี
ได้
ดี
มาก จึ
งรั
บสั่
งให้
เข้
าเฝ้
าแสดงฝี
มื
อ ทรงพอพระทั
และขอตั
วไปเป็
นมหาดเล็
กในพระองค์
และหาครู
ที่
มี
ชื่
อเสี
ยงและมี
ฝี
มื
อทาง
ดนตรี
มาสอนให้
เช่
น พระยาประสานดุ
ริ
ยศั
พท์
(แปลก ประสานศั
พท์
) เป็
นต้
น จนกระทั่
ง นายศร ศิ
ลปบรรเลง
มี
ความชำ
�นาญในการดนตรี
มากผู้
หนึ่
งและได้
เลื่
อนที่
เป็
น จางวาง ผู้
ควบคุ
มวงวั
งบู
รพา ในคราวที่
สมเด็
จพระเจ้
บรมวงศ์
เธอ เจ้
าฟ้
าฯ กรมพระยาภาณุ
พั
นธุ
วงศ์
วรเดช เสด็
จประพาสชวา เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๕๑ จางวางศร ได้
ตาม
เสด็
จไปด้
วยและจำ
�เพลงชวามาเรี
ยบเรี
ยงเป็
นเพลงไทยหลายเพลง ต่
อมาในรั
ชสมั
ยพระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
เจ้
าอยู่
หั
วทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ พระราชทานราชทิ
นนามและบรรดาศั
กดิ์
ให้
เป็
“หลวงประดิ
ษฐ์
ไพเราะ”
ดำ
�รง
ตำ
�แหน่
งปลั
ดกรมปี่
พาทย์
หลวง กระทรวงวั
ง และเป็
นผู้
ถวายการสอนดนตรี
ไทยแด่
พระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
เจ้
าอยู่
หั
ว และสมเด็
จพระนางเจ้
ารำ
�ไพพรรณี
พระบรมราชิ
นี
ในรั
ชกาลที่
๗ ต่
อมาในรั
ชกาลที่
๗ พระบาทสมเด็
พระปกเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ได้
พระราชทานเหรี
ยญดุ
ษฎี
มาลาเข็
มศิ
ลปวิ
ทยาให้
ด้
วย หลวงประดิ
ษฐ์
ไพเราะ (ศร ศิ
ลปบรรเลง)
ถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๘ มี
นาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ สิ
ริ
อายุ
๗๓ ปี
หลวงประดิ
ษฐไพเราะ เป็
นผู้
ที่
มี
ทั้
งสติ
ปั
ญญาและฝี
มื
อในทางดนตรี
เป็
นผู้
ที่
มี
เชาวน์
และปฏิ
ภาณในทางดนตรี
อย่
างลํ้
าเลิ
ศ เพลงทุ
กเพลงที่
ท่
านแต่
งขึ้
นล้
วนมี
ทำ
�นองไพเราะน่
าฟั
งและมี
ลี
ลาพิ
สดารกว่
าคนอื่
น นอกจากนี้
ยั
งเป็
ผู้
ริ
เริ่
มนำ
�เครื่
องดนตรี
ของต่
างชาติ
เข้
ามาประยุ
กต์
บรรเลงกั
บดนตรี
ไทยได้
อย่
างไพเราะเสนาะโสตอย่
างยิ่
ง เช่
น อั
งกะลุ
ของชวา เป็
นต้
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์