Page 251 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

236
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
หม่
อมหลวงประพั
นธ์
สนิ
ทวงศ์
เกิ
๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๑๖ มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
หม่
อมหลวงประพั
นธ์
สนิ
ทวงศ์
เป็
นบุ
ตรคนที่
๑๓ ของหม่
อมราชวงศ์
สุ
วพรรณ สนิ
ทวงศ์
และนางประยงค์
สนิ
ทวงศ์
(สกุ
ลเดิ
ม ปั
กษานนท์
) บิ
ดาจบ
การศึ
กษาแพทย์
จากประเทศอั
งกฤษและเป็
นแพทย์
แผนปั
จจุ
บั
นคนแรกของไทย
ท่
านปู่
มี
นามว่
า พระองค์
เจ้
าสายสนิ
ทวงศ์
เป็
นแพทย์
หลวงในพระบาทสมเด็
พระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ซึ่
งสกุ
ลสนิ
ทวงศ์
สื
บเชื
อสายมาจากพระบาทสมเด็
พระพุ
ทธเลิ
ศหล้
านภาลั
ย ส่
วนท่
านผู้
หญิ
งพวงร้
อย (สนิ
ทวงศ์
) อภั
ยวงศ์
เป็
นพี่
ต่
าง
มารดา
การศึ
กษา ขณะมี
อายุ
ได้
๗ ปี
เรี
ยนที่
โรงเรี
ยนกรุ
งเทพคริ
สเตี
ยน เป็
นนั
กเรี
ยนประจำ
�และฝึ
กการร้
องเพลง
ในโบสถ์
เป็
นประจำ
�ทุ
กวั
น และศึ
กษาทฤษฎี
ดนตรี
รวมทั
งฝึ
กทั
กษะและการปฏิ
บั
ติ
เครื่
องดนตรี
ในวงดุ
ริ
ยางค์
หลายชิ้
และได้
ร่
วมแสดงกั
บวงดุ
ริ
ยางค์
ของโรงเรี
ยน จึ
งทำ
�ให้
ได้
เรี
ยนรู้
เพลงมากมาย มี
ทั
กษะในการอ่
านโน้
ต เข้
าใจการประพั
นธ์
เรี
ยบเรี
ยงและประสานเสี
ยง เข้
าใจและวิ
เคราะห์
บทเพลงต่
างๆ ของนั
กประพั
นธ์
ที่
มี
ชื่
อเสี
ยงได้
อย่
างลึ
กซึ้
เรี
ยนในระดั
บอุ
ดมศึ
กษา ที่
คณะสั
ตวแพทยศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ต่
อมาเมื่
อพระเจ้
าวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าภาณุ
พั
นธ์
ยุ
คล ได้
ทรงตั้
งบริ
ษั
ทไทยฟิ
ล์
ม เพื่
อผลิ
ตภาพยนตร์
จึ
รั
บสั่
งให้
ท่
านผู้
หญิ
งพวงร้
อยและหม่
อมหลวงประพั
นธ์
แต่
งเพลงประกอบภาพยนตร์
ครั้
งแรก ใช้
นามว่
“ร้
อยพั
น”
รวมทั้
งได้
สร้
างผลงานประพั
นธ์
ในนาม หม่
อมหลวงประพั
นธ์
อี
กหลายเพลง นอกจากนี้
ยั
งประพั
นธ์
ร่
วมกั
บท่
านผู้
หญิ
มณี
รั
ตน์
บุ
นนาค อี
กด้
วย อาทิ
เพลงเพลิ
ง ประพั
นธ์
โดยใช้
การประสานเสี
ยงเป็
นจั
งหวะแทงโก้
เป็
นครั้
งแรกของเพลงไทย
สากล เพลงลมหวน ประพั
นธ์
ด้
วยลั
กษณะพิ
เศษ เพลงในฝั
น เพลงผู้
ดี
เพลงสุ
ดชี
วิ
ต เพลงไร้
เดื
อน เพลงเตื
อนใจ ฯลฯ
ซึ่
งเป็
นที่
ชื่
นชอบของผู้
ฟั
งอย่
างกว้
างขวาง หม่
อมหลวงประพั
นธ์
สนิ
ทวงค์
เป็
นผู้
มี
ความสามารถในการประพั
นธ์
เพลง
และมี
ความชำ
�นาญในการเล่
นเปี
ยโน และกี
ตาร์
เป็
นอย่
างมาก ทั้
งๆ ที่
ไม่
ได้
เรี
ยนดนตรี
จากสถาบั
นใด หากแต่
ท่
านได้
รั
แรงบั
นดาลใจมาจากครอบครั
วที่
ส่
งเสริ
มและสร้
างสรรค์
ให้
เป็
นผู้
ที่
มี
ศิ
ลปะในอารมณ์
จนมี
ความสำ
�เร็
จในชี
วิ
ต นอกจาก
นี้
ยั
งได้
แรงผลั
กดั
น แรงสนั
บสนุ
น ให้
ความเป็
นนั
กประพั
นธ์
บั
งเกิ
ดขึ
น นั
บว่
าเป็
นผู้
มี
อั
จฉริ
ยภาพทั้
งการแต่
งเนื้
อร้
อง
ทำ
�นอง และเล่
นดนตรี
ได้
หลายชนิ
ดทำ
�ให้
ประพั
นธ์
เพลงได้
ดี
หลายเพลงกลายเป็
นเพลงอมตะ และหลายเพลงกลาย
เป็
นสั
ญลั
กษณ์
ของประเทศ เช่
น บั
วขาว
หม่
อมหลวงประพั
นธ์
สนิ
ทวงศ์
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยชราภาพ เมื่
อวั
นที่
๑๖ มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ สิ
ริ
อายุ
๘๔ ปี
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์