Page 249 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

234
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
เจ้
าเครื
อแก้
ว ณ เชี
ยงใหม่
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(คี
ตศิ
ลป์
พื้
นเมื
องล้
านนา) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๔๑
เกิ
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ที่
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
ถึ
งแก่
กรรม
๒๑ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
เจ้
าเครื
อแก้
ว ณ เชี
ยงใหม่
เป็
นธิ
ดาของเจ้
าน้
อยมรกต เจ้
าเกี๋
ยงคำ
ณ เชี
ยงใหม่
เติ
บโตในวั
งพระราชชายาเจ้
าดารารั
ศมี
ได้
รั
บการศึ
กษาอบรมกิ
ริ
ยา
มารยาทของกุ
ลสตรี
ชาววั
ง ฝึ
กหั
ดเพลงไทย เพลงพื้
นเมื
อง ฟ้
อนรำ
� เมื่
ออายุ
๑๖ ปี
ได้
รั
บพระกรุ
ณาจากพระราชชายาเจ้
าดารารั
ศมี
ให้
เป็
นนางข้
าหลวงในพระองค์
เป็
นที่
ไว้
วางพระทั
ยให้
เป็
นที่
ต้
นห้
อง เจ้
าเครื
อแก้
ว เรี
ยนจบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
พ.ศ. ๒๔๗๕ เมื่
ออายุ
๑๙ ปี
เจ้
าเครื
อแก้
ว สมรสกั
บ ร.ต.อ.เจ้
าพรหมา ณ เชี
ยงใหม่
หลั
งสงครามโลกครั้
งที่
เป็
นครู
สอนที่
โรงเรี
ยนบางบั
วทองวิ
ทยาลั
ยและรั
บสื
บทอดกิ
จการโรงเรี
ยนบางบั
วทอง จนถึ
ง พ.ศ. ๒๕๑๓ จึ
งได้
โอน
กิ
จการให้
นายประสิ
ทธิ์
สุ
ขุ
ม (หลาน) แล้
วย้
ายกลั
บไปอยู่
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
พ.ศ. ๒๕๑๘ นายเชื้
อ สาริ
มาน อธิ
บดี
กรมศิ
ลปากร ได้
เชิ
ญเจ้
าเครื
อแก้
วมาเป็
นครู
พิ
เศษสอนวิ
ชาขั
บร้
องเพลง
ไทยและเพลงพื้
นเมื
องภาคเหนื
อ ที่
วิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป เชี
ยงใหม่
ซึ่
งเจ้
าเครื
อแก้
วได้
ถ่
ายทอดความรู้
ความสามารถการ
ขั
บร้
องเพลงพื
นเมื
องที
กำ
�ลั
งจะสู
ญหายให้
ครู
อาจารย์
นั
กเรี
ยนและนั
กศึ
กษา ได้
สื
บสานมาจนถึ
งปั
จจุ
บั
นเป็
นจำ
�นวน
มากมาย
เจ้
าเครื
อแก้
ว ณ เชี
ยงใหม่
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๒๑ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ สิ
ริ
อายุ
๙๐ ปี
ผลงานสำ
�คั
เป็
นผู้
เชี่
ยวชาญและสื
บสานเพลงพื้
นเมื
องและการฟ้
อนรำ
�พื้
นเมื
องล้
านนาที่
ยั
งจดจำ
�รำ
�ร้
องทำ
�นองไว้
อย่
าง
ครบถ้
วน นอกจากนี้
ยั
งมี
ความรู้
ด้
านเพลงมาก สามารถร้
องเพลงหน้
าพาทย์
ประกอบโขนละครได้
ทั้
งหมด
เป็
นครู
ถ่
ายทอดศิ
ลปะพื้
นเมื
องล้
านนาให้
สื
บทอดต่
อไปโดยกรมศิ
ลปากรได้
เชิ
ญมาเป็
นครู
พิ
เศษขั
บร้
อง
เพลงไทยและเพลงพื้
นเมื
องล้
านนาที่
วิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป เชี
ยงใหม่
ให้
แก่
ครู
และนั
กศึ
กษาได้
ขั
บร้
อง
ประกอบการแสดงจำ
�นวนมาก อาทิ
ระบำ
�ซอ (ซอยิ้
น ซอจ๊
อยเจี
ยงแสน ซอโยนก) ซอล่
องน่
าน ฟ้
อน
เงี้
ยว ฟ้
อนม่
านแม่
เล้
ฟ้
อนม่
านมุ้
ยเซี
ยงตา โยคี
ถวายไฟ ถวายพระพร ฯลฯ นอกจากนี้
ยั
งถ่
ายทอดเพลง
พื้
นเมื
อง ได้
แก่
ซออื่
อ (ก่
อมหละอ่
อน) ซอสิ
กจุ้
งจา ซออื่
อ (เฒ่
าสอนหลาน) ซอจั๊
กปุ
(สิ
กเก๊
าแก)
ควบคุ
ม ฝึ
กซ้
อมการขั
บร้
อง การแสดง ถวายพระพรแด่
พระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช
สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถ สมเด็
จพระเจ้
าลู
กเธอ เจ้
าฟ้
าจุ
ฬาภรณวลั
ยลั
กษณ์
อั
ครราชกุ
มารี
และพระราชอาคั
นตุ
กะจากพระราชวงศ์
ประเทศต่
างๆ ในโอกาสต่
างๆ เช่
น ถวายพระพร พระบาทสมเด็
พระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช เนื่
องในพระราชพิ
ธี
กาญจนาภิ
เษก ทรงครองสิ
ริ
ราชสมบั
ติ
ครบ ๕๐ ปี
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์