Page 237 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

222
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายโหมด ว่
องสวั
สดิ์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(จิ
ตรกรรม)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๐
เกิ
๒๑ มี
นาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ ที่
จั
งหวั
ดชุ
มพร
(เดิ
มเป็
นจั
งหวั
ดหลั
งสวน)
ถึ
งแก่
กรรม
๓๐ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายโหมด ว่
องสวั
สดิ์
เป็
นบุ
ตรของขุ
นสุ
นทรเทพเลขา (เดิ
มชื
อว่
อง) และ
นางกระแจะ เริ่
มเรี
ยนหนั
งสื
อกั
บมารดาที่
บ้
านเมื่
ออายุ
๖ ปี
ต่
อมาอายุ
๘ ปี
ได้
เรี
ยน
กั
บหลวงพ่
อหนู
เจ้
าอาวาสวั
ดแหลมทราย และมาเรี
ยนหนั
งสื
อที่
กรุ
งเทพฯ เมื่
ออายุ
๑๐ ปี
ที่
วั
ดเครื
อวั
ลย์
แต่
ป่
วยหนั
กจนต้
องกลั
บบ้
านที่
หลั
งสวน และมาเรี
ยน
ที่
กรุ
งเทพฯ อี
กครั้
งที่
โรงเรี
ยนวั
ดสั
งเวช โรงเรี
ยนวั
ดรั
งสี
(ปั
จจุ
บั
นรวมอยู่
ในวั
ดบวรนิ
เวศ) โรงเรี
ยนวั
ดมหรรณพาราม
ตามลำ
�ดั
บ จนจบชั้
นประถมปี
ที่
ต่
อมาหั
นมาเรี
ยนทางด้
านศิ
ลปะ โดยเรี
ยนวิ
ชาช่
างเขี
ยนและช่
างปั้
น ที่
โรงเรี
ยนสโมสรช่
าง วั
ดราชบุ
รณะ (ต่
อมา
คื
อโรงเรี
ยนเพาะช่
าง ซึ่
งพระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว โปรดให้
สร้
างอาคารหลั
งใหม่
ขึ้
น ณ ที่
เดิ
ม พระราชทาน
นามใหม่
ว่
า โรงเรี
ยนเพาะช่
าง) และ ณ โรงเรี
ยนแห่
งนี้
ได้
เริ่
มงานช่
างครั้
งแรก โดยการสร้
างฉากละครและจั
ดเวที
ละครให้
โรงเรี
ยนเบญจมราชาลั
ย ซึ่
งจั
ดการแสดงละครเรื่
อง
“มหาสยุ
มพร”
ถวายทอดพระเนตร จนได้
รั
บคำ
�ชมเชย จากนั้
นเข้
สู่
อาชี
พการเขี
ยนและออกแบบ โดยเป็
นช่
างเขี
ยนและช่
างออกแบบประจำ
�ห้
างบี
กริ
ม แอนด์
โก ซึ่
งขณะนั้
นยั
งศึ
กษาอยู่
ที่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง สำ
�เร็
จการศึ
กษาเมื่
อ พ.ศ. ๒๔๖๐ เข้
ารั
บราชการเป็
นพนั
กงานออกแบบประจำ
�กรมวิ
สามั
ญศึ
กษา
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๖๑ และด้
วยความขยั
นใฝ่
รู้
ท่
านได้
ใช้
เวลาหลั
งเวลาราชการ ไปเรี
ยนการถ่
ายภาพ การเขี
ยนลายเส้
น และ
สกรี
น ตลอดจนการอั
ดภาพลงในแผ่
นโลหะ ใช้
นํ้
ากรดกั
ดตั
ดใส่
ไม้
เป็
นแม่
พิ
มพ์
ได้
เรี
ยนทุ
กขั้
นตอนที่
โรงเรี
ยนศิ
ลปกรรม
จนต่
อมาสามารถสร้
างสำ
�นั
กงานของตนเองชื่
“ศิ
ลปศาลา”
ทำ
�งานของตนเองนอกเวลาราชการเกี่
ยวกั
บงาน
เขี
ยน งานช่
างไม้
งานแกะสลั
ก แต่
ต้
องเลิ
กกิ
จการ เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๗ เนื่
องจากมี
งานราชการมากขึ้
น ภายหลั
ได้
ย้
ายไปรั
บราชการที่
กรมศิ
ลปากร ทำ
�ให้
ได้
พบกั
บศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
ซึ่
งได้
ให้
คำ
�แนะนำ
�ด้
านการออกแบบ
และสร้
างฉากแก่
นายโหมดด้
วย จน พ.ศ. ๒๔๘๔ นายโหมด ได้
ลาออกจากราชการเนื่
องจากปั
ญหาด้
านสุ
ขภาพ
แต่
กรมศิ
ลปากรได้
เชิ
ญกลั
บเข้
ารั
บราชการเป็
นลู
กจ้
างอี
กเป็
นเวลาถึ
ง ๒๔ ปี
จนกระทั่
งอายุ
๗๐ ปี
จึ
งได้
ลาออก
นายโหมด ว่
องสวั
สดิ
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื
อวั
นที
๓๐ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ
ริ
อายุ
ได้
๑๐๓ ปี
๖ เดื
อน
๕๒
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์