Page 232 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

217
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายเห้
ง โสภาพงศ์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(เครื่
องถม)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
พ.ศ. ๒๔๕๕ ที่
จั
งหวั
ดนครศรี
ธรรมราช
ถึ
งแก่
กรรม
๒๓ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายเห้
ง โสภาพงศ์
เป็
นบุ
ตรของ นายชี
และนางนุ้
ย โสภาพงศ์
เข้
าเรี
ยนระดั
บประถมศึ
กษา เมื่
ออายุ
๘ ปี
ที่
โรงเรี
ยนวั
ดพระเสื้
อเมื
อง (โรงเรี
ยน
วั
ดพระมหาธาตุ
ในปั
จจุ
บั
น) จนจบประถมศึ
กษาปี
ที่
๓ (ระดั
บสู
งสุ
ดของโรงเรี
ยน
ในสมั
ยนั้
น) และเรี
ยนต่
อที่
โรงเรี
ยนช่
างถม วั
ดวั
งตะวั
นออก ปั
จจุ
บั
นคื
อ วิ
ทยาลั
ยศิ
ลป
หั
ตถกรรม นครศรี
ธรรมราช จนจบหลั
กสู
ตร ได้
ปฏิ
บั
ติ
งานอยู่
ที่
โรงเรี
ยน ๓ ปี
จึ
งออกไปประกอบอาชี
พที่
โรงงานที่
มี
ชื่
เสี
ยงที่
สุ
ดของจั
งหวั
ดนครศรี
ธรรมราช เมื่
ออายุ
๒๒ ปี
ทำ
�ให้
ได้
รั
บการฝึ
กฝนและถ่
ายทอดการทำ
�เครื่
องถมเป็
นพิ
เศษจาก
ช่
างถมฝี
มื
อเยี่
ยมยุ
คนั้
น จนเป็
นช่
างถมยอดเยี่
ยมของเมื
องนครศรี
ธรรมราช เครื
องถมเป็
นศิ
ลปหั
ตถกรรมชั้
นเลิ
ศของไทยที่
ชาวนครศรี
ธรรมราชได้
พั
ฒนางานถมด้
านการเขี
ยนลวดลาย การแกะสลั
กลงในเนื้
อเงิ
น การทำ
�นํ้
ายาถมจนเป็
นที่
รู้
จั
กั
นในนาม
“ถมนคร”
นายเห้
ง โสภาพงศ์
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยไตวายเฉี
ยบพลั
น ติ
ดเชื้
อในกระแสเลื
อด เมื่
อวั
นที่
๒๓ มิ
ถุ
นายน พ.ศ.
๒๕๔๒ สิ
ริ
อายุ
๘๘ ปี
ผลงานสำ
�คั
ได้
รั
บการยกย่
องว่
าเป็
นช่
างถมที่
มี
ฝี
มื
อยอดเยี่
ยมของจั
งหวั
ดนครศรี
ธรรมราช เครื่
องถมที่
ประดิ
ษฐ์
มี
ตั้
งแต่
ชิ้
นเล็
กๆ เช่
น แหวน ล็
อคเก็
ต ไปจนถึ
งชิ้
นใหญ่
เช่
น ขั
น พาน ถาด การสลั
ก การถม โดยใช้
ความ
ชำ
�นิ
ชำ
�นาญและความละเอี
ยดลออ ความอุ
ตสาหะวิ
ริ
ยะ บางส่
วนเคยส่
งเข้
าประกวดจนได้
รั
บรางวั
ล อาทิ
รางวั
ลที่
๓ จากการประกวดในงานศิ
ลปหั
ตถกรรมที่
กระทรวงอุ
ตสาหกรรมจั
ดขึ้
น เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๑๔
ได้
รั
บการประกาศยกย่
องจากคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ให้
เป็
นศิ
ลปิ
นพื้
นบ้
านดี
เด่
น สาขาเครื่
องถม
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๙
ชุ
ดนํ้
าชาถมทอง ฝี
มื
อของนายเห้
ง โสภาพงศ์
เป็
นชุ
ดหนึ่
งที่
พระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พล
อดุ
ลยเดช ทรงนำ
�ไปพระราชทานแด่
ประธานาธิ
บดี
ไอเซน ฮาวด์
แห่
งสหรั
ฐอเมริ
กา คราวเสด็
จเยื
อน
สหรั
ฐอเมริ
กาและยุ
โรป เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๐๓
เป็
นผู้
ถ่
ายทอดวิ
ชาความรู้
แก่
ศิ
ษย์
และผู้
ที่
สนใจ
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(เครื่
องถม) ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘
๕๐
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์