Page 228 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

213
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางแสงดา บั
นสิ
ทธิ์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(การทอผ้
า)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
ถึ
งแก่
กรรม
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางแสงดา บั
นสิ
ทธิ์
เดิ
มชื่
อว่
า คำ
�ดา เพราะเกิ
ดในวั
นสงกรานต์
ซึ่
งชาวเหนื
อเรี
ยกวั
นนั้
นว่
า วั
นดา เมื่
อมี
ครอบครั
ว สามี
เปลี่
ยนชื่
อให้
ว่
า แสงดาว
และหลั
งจากสามี
เสี
ยชี
วิ
ต จึ
งเปลี่
ยนชื่
อมาเป็
น แสงดา เนื่
องจากต้
องการรั
กษา
ความหมายของคำ
�พื้
นเมื
องไว้
นางแสงดา เป็
นธิ
ดาของนายหมวก มี
ไฝ และ
นางคำ
�มู
นางแสงดาไม่
ได้
ศึ
กษาในระบบโรงเรี
ยนเนื่
องจากไม่
มี
โรงเรี
ยนใกล้
บ้
านและฐานะทางบ้
านยากจนอี
กทั้
งบิ
ดา
ถึ
งแก่
กรรมตั้
งแต่
นางแสงดาอายุ
เพี
ยง ๑ ขวบเศษ การอ่
านเขี
ยนหนั
งสื
อได้
นั้
นหลั
งจากได้
แต่
งงานมี
ครอบครั
วแล้
ว สามี
คื
อนายดาบมาลั
ย บั
นสิ
ทธิ์
ซึ่
งต่
อมาได้
เลื่
อนยศเป็
นร้
อยตรี
เป็
นผู้
สอนให้
ส่
วนการเรี
ยนรู้
ในเรื่
องการทอผ้
านั้
น นางแสง
ดาเกิ
ดมาในท่
ามกลางหมู่
บ้
านที่
มี
กี่
ทอผ้
าอยู่
ทุ
กหลั
งคาเรื
อน มารดาหั
ดให้
ทอผ้
าเมื่
ออายุ
๕ ปี
ต่
อมาเมื่
ออายุ
๗ - ๘
ปี
จึ
งเรี
ยนปั่
นฝ้
าย ย้
อมสี
และทอผ้
าจากอุ๊
ย (ยาย) เลี่
ยม ยายของตนเองซึ่
งมี
ความเชี่
ยวชาญและชำ
�นาญเป็
นพิ
เศษ
ประกอบกั
บเป็
นผู้
มี
พรสวรรค์
ผนวกกั
บความสนใจและรั
กในการทอผ้
า จึ
งทำ
�ให้
นางแสงดาเชี่
ยวชาญอย่
างรวดเร็
ว ทอ
ผ้
าเป็
นตั้
งแต่
อายุ
๑๑ ปี
หลั
งจากแต่
งงาน ได้
ย้
ายมาอยู่
ที่
อำ
�เภอสั
นป่
าตอง ประกอบอาชี
พค้
าขาย โอกาสในการทอผ้
าเพี
ยงเพื่
อใช้
เองในครอบครั
ว เนื่
องจากสามี
ไม่
สนั
บสนุ
นด้
วยเห็
นว่
าเป็
นงานที่
เสี
ยเวลา เสี
ยแรง และสะดวกที่
จะซื้
อหาผ้
าสี
ผ้
าดอก
ลวดลายต่
างๆ ได้
ตามท้
องตลาด จนกระทั่
งเกิ
ดสงครามอิ
นโดจี
น เมื่
อพุ
ทธศั
กราช ๒๔๘๔ ประสบภาวะสิ
นค้
าราคาแพง
ขาดตลาด โดยเฉพาะสิ่
งทอประเภทต่
างๆ นางแสงดาจึ
งทอผ้
าฝ้
ายใช้
เองและทอผ้
าฝ้
ายสี
เหลื
องตุ่
นตั
ดชุ
ดราชการให้
สามี
ตลอดจนทอผ้
าซึ่
งย้
อมด้
วยสมุ
นไพรตามธรรมชาติ
ให้
ครอบครั
ว แจกจ่
ายไปยั
งเพื่
อนบ้
าน และจำ
�หน่
ายบ้
าง นั
บเป็
นก้
าว
แรกของการทอผ้
าเผยแพร่
สู่
บุ
คคลภายนอก เมื่
อสิ้
นสุ
ดสงครามอิ
นโดจี
น ร้
อยตรี
มาลั
ย บั
นสิ
ทธิ์
ลาออกจากราชการย้
าย
มาอยู่
ที่
บ้
านท่
ากระแจะ อำ
�เภอจอมทอง ทำ
�ธุ
รกิ
จขนส่
งสิ
นค้
าและรั
บเหมาก่
อสร้
างทำ
�ถนน นางแสงดาได้
ช่
วยสามี
ดู
แล
ธุ
รกิ
จดั
งกล่
าว
ปลายปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๐๓ ร้
อยตรี
มาลั
ย บั
นสิ
ทธิ์
ถึ
งแก่
กรรม ขณะนั้
นนางแสงดา อายุ
๔๑ ปี
ตั
ดสิ
นใจขาย
บ้
านที่
อำ
�เภอเมื
องเชี
ยงใหม่
และลงหลั
กปั
กฐานที่
บ้
านท่
ากระแจะ อำ
�เภอจอมทอง ต่
อมาบ้
านหลั
งนี
ได้
ชื่
อว่
า บ้
านไร่
ไผ่
งาม
ณ สถานที่
แห่
งนี้
ซึ่
งมี
เนื้
อที่
ถึ
ง ๒๐๐ ไร่
นางแสงดาได้
เริ่
มการทอผ้
าฝ้
ายอย่
างจริ
งจั
ง ด้
วยการชั
กชวนสตรี
รุ่
นราวคราว
เดี
ยวกั
นประมาณ ๔ - ๕ คน รวมกลุ่
มปั่
นฝ้
ายที่
ใต้
ถุ
นบ้
าน ส่
วนบริ
เวณอื่
นก็
ปลู
กฝ้
าย พื
ชสมุ
นไพร เพื่
อประโยชน์
ในการ
ทำ
�สี
ย้
อมฝ้
าย เป็
นการผลิ
ตที่
ครบวงจร
๔๘
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์