Page 226 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

211
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายสิ
ทธิ
เดช แสงหิ
รั
เกิ
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙
ถึ
งแก่
กรรม
๑๙ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๐๐
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายสิ
ทธิ
เดช แสงหิ
รั
ญ เดิ
มชื่
อ ทองเจื
อ ภายหลั
งเปลี่
ยนเป็
นสิ
ทธิ
เดช
ตามรั
ฐนิ
ยมสมั
ยรั
ฐบาลจอมพล ป. พิ
บู
ลสงคราม เป็
นบุ
ตรของนายเอิ
บ และ
หม่
อมหลวงเที
ยม เริ่
มการศึ
กษาขั้
นต้
นที่
โรงเรี
ยนแถวฝั่
งธนบุ
รี
ต่
อมาเข้
าเรี
ยน
ที่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง โรงเรี
ยนประณี
ตศิ
ลปกรรม ตามลำ
�ดั
บ เป็
นนั
กเรี
ยนรุ่
แรกของโรงเรี
ยนประณี
ตศิ
ลปกรรม ซึ่
งต่
อมาคื
อ โรงเรี
ยนศิ
ลปากร แผนกช่
าง
และมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากรในปั
จจุ
บั
น หลั
งจากจบการศึ
กษา รั
บราชการในกรม
ศิ
ลปากร มี
หน้
าที่
ปั้
นหล่
ออนุ
สาวรี
ย์
เป็
นผู้
ช่
วยศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
ปั้
นรู
ป หล่
อแบบพิ
มพ์
ขยายรู
ป นอกจากนี้
ยั
งได้
รั
บมอบหมายให้
สอนวิ
ชา
กายวิ
ภาคศาสตร์
ให้
แก่
นั
กเรี
ยนโรงเรี
ยนศิ
ลปากรรุ่
นต่
อมา
นายสิ
ทธิ
เดช แสงหิ
รั
ญ ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคมาลาเรี
ยขึ
นสมอง เมื
อวั
นที
๑๙ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๐๐ สิ
ริ
อายุ
๔๑ ปี
ผลงานสำ
�คั
สอนวิ
ชากายวิ
ภาคศาสตร์
ในมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร เนื่
องจากเป็
นผู้
มี
ความรู้
ความเชี่
ยวชาญ เรื่
อง
โครงสร้
างมนุ
ษย์
เป็
นพิ
เศษ มี
ผลงานประติ
มากรรมที่
เน้
นกายวิ
ภาคของมนุ
ษย์
หลายรู
สร้
างงานประติ
มากรรม ซึ่
งมี
ไม่
มากนั
ก อาทิ
รู
ปชาวนากำ
�ลั
งเดิ
นหว่
านข้
าว ในงานฉลองรั
ฐธรรมนู
ญ,
ครุ
ฑอุ้
มกากี
(รางวั
ลเหรี
ยญเงิ
น ประติ
มากรรม ในงานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๑ พ.ศ. ๒๔๙๒),
ปลายวิ
ถี
แห่
งชี
วิ
ต (รางวั
ลเหรี
ยญทอง ประติ
มากรรม งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๒ พ.ศ. ๒๔๙๓),
นั
กมวยไทย (รางวั
ลเหรี
ยญทอง ประติ
มากรรม งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๓ พ.ศ. ๒๔๙๔), และ
วงกลม (รางวั
ลเหรี
ยญเงิ
น ประติ
มากรรม งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๔ พ.ศ. ๒๔๙๖), สมเด็
พระนเรศวรมหาราช สมเด็
จพระเจ้
าตากสิ
นมหาราช บนหั
วเสาหน้
าศาลากลางจั
งหวั
ดพระนครศรี
อยุ
ธยา,
ภาพเหมื
อนหลวงสมานไมตรี
รั
กษ์
อดี
ตเอกอั
ครราชทู
ตไทยประจำ
�ยุ
โรป, ภาพเหมื
อนนางพนม แสงหิ
รั
ภรรยา, พระวรุ
ณ, นางละครรำ
�, นั
กโทษการเมื
องที่
ไม่
มี
ใครรู้
จั
สร้
างประติ
มากรรมร่
วมกั
บศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
เช่
น ประติ
มากรรมนู
นสู
งที่
ฐานปี
กอนุ
สาวรี
ย์
ประชาธิ
ปไตย, อนุ
สาวรี
ย์
ชั
ยสมรภู
มิ
(ทหารเรื
อถื
อตอร์
ปิ
โด), พระบรมราชานุ
สาวรี
ย์
สมเด็
จพระเจ้
าตากสิ
มหาราช (องค์
สมเด็
จพระเจ้
าตากสิ
นและม้
าทรง), พระบรมราชานุ
สาวรี
ย์
สมเด็
จพระนเรศวรมหาราช ที่
อำ
�เภอดอนเจดี
ย์
จั
งหวั
ดสุ
พรรณบุ
รี
และช้
างทรง) และร่
วมกั
บศิ
ลปิ
นอื่
นๆ เช่
น รู
ปพระคริ
สต์
เหนื
อเวที
หอประชุ
มโรงเรี
ยนอั
สสั
มชั
ญ บางรั
ก (ร่
วมกั
บนายแสวง สงฆ์
มั่
งมี
), ประติ
มากรรมที่
ฐานพระบรมราชา
นุ
สาวรี
ย์
สมเด็
จพระเจ้
าตากสิ
นมหาราช วงเวี
ยนใหญ่
(ร่
วมกั
บนายแสวง สงฆ์
มั่
งมี
นายสนั่
น ศิ
ลากรณ์
นายปกรณ์
เล็
กสน)
๔๗
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์