Page 224 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

209
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๒ เหรี
ยญเงิ
น จิ
ตรกรรม งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๓ พ.ศ.
๒๔๙๔ ชื่
อผลงาน
“เจ้
าพระยา”
และเหรี
ยญทองแดง วาดเส้
น ชื่
อผลงาน
“ฤดู
ฝน”
ได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๒ เหรี
ยญเงิ
น จิ
ตรกรรม งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๔ พ.ศ.
๒๔๙๖ ชื่
อผลงาน
“ทิ
วทั
ศน์
ทะเล”
ได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๑ เหรี
ยญทอง จิ
ตรกรรม งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๕ พ.ศ.
๒๔๙๖ - ๒๔๙๗ ชื่
อผลงาน
“วั
ดพระแก้
ว”
ได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๑ เหรี
ยญทอง จิ
ตรกรรม งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๖ พ.ศ.
๒๔๙๘ ชื่
อผลงาน
“ชี
วิ
ตภายในบ้
าน”
รางวั
ลเหรี
ยญทองภาพเขี
ยนที่
เมื
องราเวนนา อิ
ตาลี
พ.ศ. ๒๕๐๒
ได้
รั
บเกี
ยรติ
แสดงผลงานเดี่
ยวที่
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
แปซิ
ฟิ
ก เอเชี
ย คาลิ
ฟอร์
เนี
ย สหรั
ฐอเมริ
กา พ.ศ. ๒๕๓๔
ฯลฯ
นายสวั
สดิ์
ตั
นติ
สุ
ข ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคติ
ดเชื้
อในกระแสโลหิ
ต เมื่
อวั
นที่
๔ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สิ
ริ
อายุ
๘๔ ปี
ผลงานสำ
�คั
เป็
นผู้
เชี
ยวชาญในการใช้
สี
นํ้
ามั
นและสี
นํ้
า มี
การพั
ฒนาความคิ
ดและพั
ฒนาผลงานอยู่
เสมอ จึ
งได้
รั
บเกี
ยรติ
เป็
นศิ
ลปิ
นชั้
นเยี่
ยมประเภทจิ
ตรกรรม
มี
ผลงานที่
นำ
�มาออกแสดงในงานแสดงศิ
ลปะต่
างๆ ทั้
งในประเทศและต่
างประเทศ และมี
ผลงานตั้
แสดงถาวรในพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ศิ
ลปะ หอศิ
ลป ทั้
งในประเทศและต่
างประเทศ เช่
น พิ
พิ
ธภั
ณฑสถาน หอศิ
ลป
พิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
สิ
งคโปร์
ฯลฯ
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(จิ
ตรกรรม) ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช
๒๕๓๔
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘