Page 208 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

193
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายวทั
ญญู
ณ ถลาง
เกิ
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘
ถึ
งแก่
กรรม
๓ มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(ปลายรั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายวทั
ญญู
ณ ถลาง เป็
นบุ
ตรของพระยาอมรฤทธิ
ธำ
�รง (พร้
อม ณ ถลาง) กั
บคุ
ณหญิ
งตริ
ณ ถลาง บิ
ดาเป็
ข้
าหลวงประจำ
�จั
งหวั
ด ต้
องย้
ายไปประจำ
�จั
งหวั
ดต่
างๆ นายวทั
ญญู
ต้
องย้
ายตามไปด้
วย เรี
ยนหนั
งสื
อครั้
งแรกที่
จั
งหวั
ระนอง ชุ
มพร ยะลา ต่
อเมื่
อบิ
ดาเป็
นข้
าหลวงประจำ
�จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
จึ
งไม่
ได้
ย้
ายตามและเรี
ยนที่
กรุ
งเทพฯ ได้
แก่
โรงเรี
ยนบ้
านสมเด็
จเจ้
าพระยา โรงเรี
ยนสวนกุ
หลาบวิ
ทยาลั
ย โรงเรี
ยนเตรี
ยมอุ
ดมศึ
กษา จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
จึ
งสอบเข้
าคณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
เมื่
อสำ
�เร็
จการศึ
กษา เข้
ารั
บราชการที่
กรมประชาสงเคราะห์
ต่
อมาสอบชิ
งทุ
นจากคุ
รุ
สภาไปเรี
ยนต่
อปริ
ญญา
โททางสถาปั
ตยกรรมที่
มหาวิ
ทยาลั
ยคอร์
แนล สหรั
ฐอเมริ
กา หลั
งสำ
�เร็
จการศึ
กษาได้
ไปฝึ
กงานที่
นิ
วยอร์
ก แล้
วกลั
บมา
รั
บราชการที่
วิ
ทยาลั
ยเทคนิ
คกรุ
งเทพ ทุ่
งมหาเมฆ ปั
จจุ
บั
นคื
อมหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุ
งเทพ ต่
อมาสอบชิ
ทุ
นไปศึ
กษาสาขาการบริ
หารทางการศึ
กษาระดั
บปริ
ญญาโทที่
มหาวิ
ทยาลั
ยโคลั
มเบี
ย สหรั
ฐอเมริ
กาอี
กสาขาหนึ่
พ.ศ. ๒๕๐๐ ย้
ายไปสอนที่
เทคนิ
คโคราช หรื
อวิ
ทยาลั
ยเทคนิ
คภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อ ปั
จจุ
บั
นคื
มหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี
สาน จนกระทั่
งรั
ฐบาล จอมพลถนอม กิ
ตติ
ขจร ให้
มาปฏิ
บั
ติ
งานการเคหะแห่
งชาติ
ที่
จั
ดตั้
งขึ้
น และลาออกเมื่
อเปลี่
ยนแปลงรั
ฐบาล จากนั้
นได้
ไปทำ
�งานที่
บริ
ษั
ทชลประทานผลิ
ตภั
ณฑ์
คอนกรี
ต ตั้
งแต่
พ.ศ.
๒๕๒๒ - ๒๕๓๖
นายวทั
ญญู
ณ ถลาง จึ
งเป็
นผู้
ว่
าการการเคหะแห่
งชาติ
คนแรก และดำ
�รงตำ
�แหน่
งเป็
นนายกสมาคมสถาปนิ
สยามในพระบรมราชู
ปถั
มภ์
ต่
อมา นอกจากนี้
ยั
งเป็
นนายกสมาคมอนุ
รั
กษ์
ศิ
ลปกรรมและสิ่
งแวดล้
อม ทางด้
านการเมื
อง
ผ่
านงานสำ
�คั
ญระดั
บชาติ
ทั้
งสมาชิ
กวุ
ฒิ
สภา และประธานคณะที่
ปรึ
กษานายกรั
ฐมนตรี
สมั
ยพล.อ.เปรม ติ
ณสู
ลานนท์
รวมทั้
งเป็
นอาจารย์
ด้
านสถาปั
ตยกรรมหลายสถาบั
ถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๓ มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สิ
ริ
อายุ
๘๘ ปี
ผลงานสำ
�คั
ออกแบบก่
อสร้
างอาคารคุ
รุ
สั
มมนาคาร วิ
ทยาลั
ยเทคนิ
คภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อ ปั
จจุ
บั
นคื
มหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี
สาน จั
งหวั
ดนครราชสี
มา ที่
มี
รู
ปทรงแปลกใช้
หลั
กการโครงสร้
าง
ไฮเปอร์
โบลิ
ค พาราโบลอยด์
Support ๓ จุ
ด (Hyperbolic Paraboloid) ถื
อเป็
นเอกลั
กษณ์
ของ
มหาวิ
ทยาลั
ย เป็
นอาคารตั
วอย่
างในการลดภาวะโลกร้
อน เป็
นสถาปั
ตยกรรมที่
โดดเด่
น มี
แนวคิ
ดอนุ
รั
กษ์
ธรรมชาติ
และสิ่
งแวดล้
อม กลางวั
นไม่
ต้
องใช้
แสงสว่
างจากไฟฟ้
ออกแบบอาคารหอประชุ
ม ๑ และอาคารอุ
ตสาหกรรม ๒ วิ
ทยาลั
ยเทคนิ
คภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อ (รื
อแล้
ว)
ออกแบบอาคารเมื
องไทยประกั
นชี
วิ
ต ถนนเจริ
ญกรุ
๔๐
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์