Page 205 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

190
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางมี
เซี
ยม ยิ
บอิ
นซอย
เกิ
๒๐ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๔๔๙
ถึ
งแก่
กรรม
๒๔ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๓๑
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางมี
เซี
ยม ยิ
บอิ
นซอย เป็
นบุ
ตรของนายเลนำ
�คิ
น ลายเลิ
ศ (แซ่
ไล้
) อาชี
พ่
อค้
า และ นางโฮลั
นจิ
น ลายเลิ
การศึ
กษา สำ
�เร็
จการศึ
กษาชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๖ จากโรงเรี
ยนอั
สสั
มชั
คอนแวนต์
กรุ
งเทพฯ จนเมื่
ออายุ
๑๔ ปี
จึ
งเริ่
มเรี
ยนศิ
ลปะกั
บชาวญี่
ปุ่
น ชื่
มิ
สเตอร์
มู
เน ซาโตมิ
ซึ่
งจบจากสถาบั
นศิ
ลปะในกรุ
งปารี
นางมี
เซี
ยมเรี
ยนวาดภาพกั
บมิ
สเตอร์
ซาโตมิ
๓ ปี
และฝึ
กฝนด้
วยตนเอง
อี
ก ๔ ปี
จากนั้
นจึ
งเปลี
ยนไปเรี
ยนปั้
นกั
บศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
เรี
ยนอยู่
เกื
อบปี
จึ
งฝึ
กฝนด้
วยตนเอง ซึ่
งอาจารย์
ทั้
ง ๒ ท่
าน กล่
าวว่
า นางมี
เซี
ยม เป็
นผู้
มี
พรสวรรค์
และมี
อั
จฉริ
ยภาพทางศิ
ลปะอย่
างแท้
จริ
ง เพี
ยงแต่
ให้
คำ
�แนะนำ
�ก็
สามารถเรี
ยนรู้
ได้
ด้
วยตนเอง
นางมี
เซี
ยม ยิ
บอิ
นซอย มิ
ได้
ประกอบอาชี
พใดๆ เป็
นเพี
ยงแม่
บ้
านผู้
ดู
แลบุ
ตรธิ
ดาอยู่
กั
บบ้
าน ต่
อมาได้
พาบุ
ตร
สาวไปรั
กษาโรคโปลิ
โอที่
ยุ
โรป จึ
งได้
มี
โอกาสไปเข้
าชมพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
หอศิ
ลปะและสถาบั
นซึ่
งมี
งานศิ
ลปะชั้
นเยี่
ยมตั้
งแสดง
อยู่
ทำ
�ให้
เริ่
มมี
ความสนใจที่
จะเรี
ยนรู้
เรื่
องศิ
ลปะโดยเฉพาะภาพเขี
ยนอิ
มเพรสชั่
นนิ
สม์
ซึ่
งมี
สี
สั
นสดใสและรอยพู่
กั
ที่
หนั
กแน่
น และเมื่
อเดิ
นทางกลั
บประเทศไทย จึ
งเริ่
มเรี
ยนเขี
ยนภาพและฝึ
กฝนการเขี
ยนรู
ปอย่
างจริ
งจั
งกั
บมิ
สเตอร์
ซาโตมิ
ศิ
ลปิ
นชาวญี่
ปุ่
น อี
กครั้
งหนึ่
ง ภายในระยะเวลาประมาณ ๔ ปี
นางมี
เซี
ยม ยิ
บอิ
นซอย สามารถสร้
างผลงาน
คว้
ารางวั
ลเหรี
ยญทองจากงานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ถึ
ง ๓ ปี
ติ
ดต่
อกั
น จึ
งได้
รั
บการยกย่
องให้
เป็
นศิ
ลปิ
นชั้
นเยี่
ยม
ประเภทจิ
ตรกรรม แล้
วหยุ
ดงานจิ
ตรกรรมไป ๔ ปี
จากนั้
นคิ
ดที่
จะทดลองงานปั้
นที่
ได้
เห็
นภาพจากงานของ ออกุ
โรแดง ประติ
มากรเอกของโลก จึ
งไปขอเรี
ยนการปั้
นจากศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
นางมี
เซี
ยม ได้
เริ่
มปั้
นเลี
ยนแบบหั
หุ่
นปู
นปั้
นก่
อน ต่
อมาไม่
นานปั้
นหุ่
นจากคน ทำ
�ได้
ดี
ดู
มี
ชี
วิ
ตไม่
เป็
นหุ่
น จึ
งเรี
ยนฝึ
กปั้
นจากหุ่
นจริ
งกั
บศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
อี
ก ๒ - ๓ เดื
อน แล้
วได้
กลั
บไปฝึ
กฝนด้
วยตนเอง เมื่
อมี
ปั
ญหาจึ
งมาขอคำ
�ปรึ
กษา แต่
มี
ช่
วงหนึ่
งนิ้
วหั
วแม่
มื
อขวาหั
นางมี
เซี
ยมจึ
งไม่
สามารถทำ
�อะไรได้
เลยนานถึ
ง ๒ ปี
จึ
งได้
คิ
ดสร้
างงานประติ
มากรรมเหล็
กแบบแอบสแตรคแทน
งานจิ
ตรกรรมและงานประติ
มากรรมของนางมี
เซี
ยม ยิ
บอิ
นซอย ได้
รั
บแรงบั
นดาลใจจากดนตรี
ชอบปั้
ประติ
มากรรมต่
างๆ ในลี
ลาการเต้
นรำ
� กายกรรม และการเล่
นของเด็
ก นอกจากนี้
ยั
งมี
งานปั้
นประเภทรู
ปเหมื
อนขนาด
เท่
าตั
วจริ
งหรื
อใหญ่
กว่
าจากภาพถ่
ายอี
กด้
วย เช่
น ปั้
นรู
ปแม่
ชี
เมี้
ยน ปั้
นรู
ปมิ
สเจเนแวฟ คอลฟิ
ลด์
ผู้
ก่
อตั้
งโรงเรี
ยนสอน
คนตาบอดแห่
งแรกของประเทศไทย เป็
นต้
นางมี
เซี
ยม ยิ
บอิ
นซอย ได้
รั
บการยกย่
องว่
าเป็
นผู้
มี
อั
จฉริ
ยภาพทางศิ
ลปะอย่
างแท้
จริ
งได้
อุ
ทิ
ศเวลาสร้
างผลงาน
ทั้
งจิ
ตรกรรมและประติ
มากรรม เป็
นที่
ชื่
นชอบของชาวต่
างชาติ
และขอยื
มไปจั
ดแสดงยั
งประเทศต่
างๆ เป็
นแบบอย่
าง
ศิ
ลปิ
นผู้
ที่
มี
ความมานะพยายามไม่
ย่
อท้
๓๘
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์