Page 203 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

188
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลงานสำ
�คั
เป็
นผู้
ที่
มี
ความเชี่
ยวชาญทางด้
านจิ
ตรกรรมและศิ
ลปะไทย ผู้
ได้
รั
บการยกย่
องเป็
“ครู
ใหญ่
ในวงการ
ศิ
ลปะ”
ได้
รั
รางวั
ลแมกไซไซ
สาขาบริ
การสาธารณะ
สร้
างผลงานจำ
�นวนมาก มี
ทั้
งภาพอาคารสถานที
ภาพเปลื
อย ภาพจำ
�ลองจิ
ตรกรรมฝาผนั
ง และภาพ
เหมื
อน มี
ผลงานจั
ดแสดงในงานศิ
ลปะสำ
�คั
ญๆ หลายครั้
ง ทั้
งในประเทศและต่
างประเทศ เช่
น การแสดง
ศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
นิ
ทรรศการจิ
ตรกรรมไทย ณ สถานทู
ตไทย ในลอนดอน ประเทศอั
งกฤษ
ได้
รั
บรางวั
ลเหรี
ยญทอง (จิ
ตรกรรม) ในงานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๑ พ.ศ. ๒๔๙๒ ชื่
อผลงาน
“เพชรบุ
รี
, ครั้
งที่
๒ พ.ศ. ๒๔๙๓ ชื่
อผลงาน
“ประกายเพชร (แสงเพชร)”
และครั้
งที่
๘ พ.ศ. ๒๕๐๐
ชื่
อผลงาน
“องค์
ประกอบ (สาวอิ
ตาเลี
ยน)”
และเหรี
ยญทองแดง (จิ
ตรกรรม) ในงานศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๔ พ.ศ. ๒๔๙๖ จึ
งได้
รั
บการยกย่
องเป็
นศิ
ลปิ
นชั้
นเยี่
ยม ประเภทจิ
ตรกรรม เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๐๐ นอกจากนี้
ยั
งได้
รางวั
ลจากการประกวดของคณะศิ
ลปิ
นแห่
งค่
ายกั
กกั
น ประเทศอิ
นเดี
ย เป็
นภาพค่
ายกั
กกั
นชาวญี่
ปุ่
ในป้
อมโบราณ และภาพสวนดอกไม้
ได้
รั
บรางวั
ลที่
๑, ๒
งานวาดเส้
น เช่
น คฤหาสน์
อั
ครมหาเสนาบดี
แห่
งนครฟาเตห์
ศิ
คริ
ภาพสั
ญลั
กษณ์
ของ เวนิ
ช ภาพจั
ตุ
รั
ซานลอเรนโซ ฯลฯ
ภาพสี
นํ้
ามั
นเกี่
ยวกั
บอาคารสถานที่
มี
ลั
กษณะเด่
นเป็
นแบบอิ
มเพรสชั่
นนิ
สม์
ที่
ประทั
บใจต่
อสภาพแวดล้
อม
บรรยากาศ แสง สี
และกาลเวลา รวมทั้
งสะท้
อนอารมณ์
ส่
วนตั
วที่
มี
ต่
อสิ่
งแวดล้
อมและความมั่
นใจ เช่
ภาพทิ
วทั
ศน์
ใกล้
นครวาติ
กั
น ชานเมื
องกรุ
งโรม ถนนในเมื
องอานาคาปรี
โบสถ์
วานตามาเรี
ยแห่
งทราสเทเวเร
ฯลฯ
ภาพเหมื
อน เช่
น ภาพพระยาอนุ
มานราชธน ศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
มาดามชิ
ต เหรี
ยญประชา เป็
นต้
งานอนุ
รั
กษ์
ศิ
ลปกรรมไทย ได้
ทำ
�การคั
ดลอกภาพจิ
ตรกรรมฝาผนั
งจากสถานที่
ต่
างๆ ไว้
เป็
นหลั
กฐาน
เช่
น ภาพเขี
ยนจำ
�ลองจิ
ตรกรรมฝาผนั
งที่
พระที่
นั่
งพุ
ทไธสวรรย์
วิ
หารนํ้
าแต้
ม วั
ดพระธาตุ
ลำ
�ปางหลวง
พระอุ
โบสถวั
ดสุ
วรรณาราม วิ
หารวั
ดสุ
ทั
ศนเทพวราราม การบู
รณปฏิ
สั
งขรณ์
หอพระไตรปิ
ฎก วั
ดระฆั
โฆสิ
ตาราม
เป็
นกรรมการตั
ดสิ
นงานศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ตั้
งแต่
ครั้
งที่
๑๑ ตลอดมา
ได้
รั
บปริ
ญญาดุ
ษฎี
บั
ณฑิ
ตกิ
ตติ
มศั
กดิ์
สาขาจิ
ตรกรรม เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๓ จากมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร
ได้
รั
บรางวั
ลแมกไซไซ สาขาบริ
การสาธารณะ จากประเทศฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๖
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๘
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘