Page 200 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

185
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายไพบู
ลย์
มุ
สิ
กโปดก
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(ภาพถ่
ายศิ
ลปะ)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๔๗
เกิ
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
ถึ
งแก่
กรรม
๒๗ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายไพบู
ลย์
มุ
สิ
กโปดก เป็
นบุ
ตรคนโตในจำ
�นวนพี่
น้
อง ๔ คน ของ
นายวั
ฒนา และนางถนอมศรี
มุ
สิ
กโปดก สำ
�เร็
จการศึ
กษาชั้
นมั
ธยมศึ
กษา
ปี
ที่
๖ จากโรงเรี
ยนยุ
พราชวิ
ทยาลั
ย จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
และสำ
�เร็
จการศึ
กษา
ชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๘ จากโรงเรี
ยนอำ
�นวยศิ
ลป์
กรุ
งเทพฯ มี
ความตั้
งใจจะสอบ
เข้
าเรี
ยนต่
อที่
คณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย แต่
ฐานะทาง
บ้
านยากจน จึ
งได้
สมั
ครทำ
�งานเป็
นเสมี
ยนที่
กรมศุ
ลกากร เป็
นเวลา ๑๐ ปี
แล้
วจึ
ลาออกไปสมั
ครงานที่
บริ
ษั
ทเอกชนหลายแห่
ง พร้
อมทั้
งฝึ
กฝนถ่
ายภาพเป็
นงานอดิ
เรก เพราะมี
ความสนใจและมี
ใจ
รั
กทางด้
านนี้
จึ
งทุ่
มเทศึ
กษาหาความรู้
ด้
านการถ่
ายภาพด้
วยตนเอง เพราะเห็
นว่
าการถ่
ายภาพเป็
นศาสตร์
และศิ
ลปะ
ที่
อำ
�นวยคุ
ณประโยชน์
อย่
างมากแก่
มนุ
ษย์
จึ
งหาตำ
�ราต่
างประเทศมาศึ
กษาจนทำ
�ให้
ได้
ทั้
งความรู้
ในวิ
ชาการถ่
ายภาพ
และความรู้
ภาษาอั
งกฤษควบคู่
กั
นไป
นายไพบู
ลย์
มุ
สิ
กโปดก เป็
นผู้
มี
สายตาและมุ
มมองในการถ่
ายภาพแตกต่
างจากนั
กถ่
ายภาพทั่
วไป เพราะจะ
เน้
นเรื่
องศิ
ลปะเป็
นสำ
�คั
ญ ผลงานการถ่
ายภาพได้
รั
บรางวั
ลจากของบริ
ษั
ทโกดั
กฯ ถึ
ง ๒ ครั้
ง และได้
รั
บเชิ
ญไปทำ
�งานที่
บริ
ษั
ทบอร์
เนี
ยว จำ
�กั
ด ต่
อมาได้
ทำ
�งานที่
บริ
ษั
ทโกดั
กฯ ด้
วย มี
หน้
าที่
เป็
นวิ
ทยากรอบรมให้
ความรู้
ด้
านการถ่
ายภาพแก่
สถาบั
นทางการศึ
กษา ชมรมการถ่
ายภาพของหน่
วยราชการและเอกชน รวมทั้
งตอบปั
ญหาเกี่
ยวกั
บการถ่
ายภาพต่
างๆ
เป็
นผู้
มี
บทบาทสำ
�คั
ญคนหนึ่
งจนเป็
นที่
รู้
จั
กและยอมรั
บในวงการถ่
ายภาพทั้
งในประเทศและต่
างประเทศ
นายไพบู
ลย์
มุ
สิ
กโปดก ถึ
งแก่
กรรมด้
วยหั
วใจวาย เมื่
อวั
นที่
๒๗ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สิ
ริ
อายุ
๙๑ ปี
ผลงานสำ
�คั
สร้
างผลงานต่
อเนื
องมากกว่
า ๔๕ ปี
โดยผลงานจะเน้
นเรื่
องวั
ฒนธรรม ที่
มี
เนื้
อหาสาระและความสุ
นทรี
ย์
ทำ
�ให้
ผู้
ชมเกิ
ดอารมณ์
สะเทื
อนใจ และอิ่
มเอมกั
บความงามของภาพแต่
ละชุ
ด จนได้
รั
บรางวั
ลยอดเยี่
ยม
และรางวั
ลเหรี
ยญทองภาพถ่
ายจากต่
างประเทศถึ
ง ๑๑ รางวั
ล มี
ผลงานการจั
ดแสดง ณ สถานที่
ต่
างๆ
และได้
รั
บความสนใจจากผู้
ชมจำ
�นวนมาก
เป็
นผู้
บั
นทึ
กภาพเหตุ
การณ์
สำ
�คั
ญต่
างๆ แก่
หน่
วยงาน เช่
น การเปิ
ดสะพานพระราม ๙ งานพระราชพิ
ธี
ถวายพระเพลิ
งพระบรมศพ สมเด็
จพระศรี
นคริ
นทราบรมราชชนนี
แก่
หอจดหมายเหตุ
แห่
งชาติ
กรมศิ
ลปากร บั
นทึ
กภาพภู
มิ
ทั
ศน์
เพื่
อส่
งเสริ
มการท่
องเที่
ยว ให้
แก่
จั
งหวั
ดต่
างๆ
เป็
นผู้
บุ
กเบิ
กแปลตำ
�ราการถ่
ายภาพของไทยเพื่
อใช้
ในสถานศึ
กษาหลายแห่
งในปั
จจุ
บั
๓๖
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์