Page 196 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

181
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายไพฑู
รย์
เมื
องสมบู
รณ์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(ประติ
มากรรม)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
๑๗ กั
นยายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ที่
จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
ถึ
งแก่
กรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายไพฑู
รย์
เมื
องสมบู
รณ์
เป็
นบุ
ตรของ นายพ่
วงและนางติ่
เมื
องสมบู
รณ์
มี
ความสนใจศิ
ลปะตั้
งแต่
เด็
ก เริ่
มเรี
ยนวาดเขี
ยนกั
บอาจารย์
เป้
าปั
ญญา
แห่
งวั
ดพระทรง จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
เมื่
ออายุ
๑๑ ปี
ต่
อมาเรี
ยนวาดเขี
ยนในโรงเรี
ยน
วั
ดคงคาราม และครู
ผู้
มี
ชื่
อเสี
ยงของจั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
หลายท่
าน และเรี
ยนศิ
ลปะไทย
กั
บอาจารย์
เลิ
ศ พ่
วงพระเดช ทำ
�ให้
มี
พื้
นฐานทางศิ
ลปะอย่
างดี
ยิ่
ง เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๒ ได้
ศึ
กษาศิ
ลปะที่
โรงเรี
ยน
เพาะช่
าง สำ
�เร็
จการศึ
กษาตามหลั
กสู
ตรครู
มู
ล ต่
อมาศึ
กษาวิ
ชาช่
างเขี
ยนอาชี
พ สอบได้
ประโยคครู
วาดเขี
ยนโท เมื่
อปลาย
ปี
๒๔๘๓ และได้
เข้
าศึ
กษาวิ
ชาประติ
มากรรมกั
บศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
จนจบหลั
กสู
ตร ๔ ปี
เข้
ารั
บราชการที่
แผนกหั
ตถศิ
ลป กองสถาปั
ตยกรรม กรมศิ
ลปากร เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ต่
อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๑
ได้
รั
บทุ
นของยู
เนสโกไปดู
งานในสหรั
ฐอเมริ
กา และยุ
โรป ได้
ศึ
กษาวิ
ชาประติ
มากรรมที
สถาบั
นวิ
จิ
ตรศิ
ลป์
แห่
เพนซิ
ลวาเนี
ย สหรั
ฐอเมริ
กา ๔ เดื
อน ดู
งานที่
ฝรั่
งเศสและอิ
ตาลี
อี
ก ๓ เดื
อน ทำ
�ให้
มี
ความรู้
กว้
างขวางยิ่
งขึ้
น และเมื่
พ.ศ. ๒๔๘๖ โรงเรี
ยนประณี
ตศิ
ลปกรรม ยกฐานะเป็
นมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร นายไพฑู
รย์
เมื
องสมบู
รณ์
เป็
นอาจารย์
สอนรุ่
นแรก นอกจากนี้
ยั
งไปสอนในโรงเรี
ยนและสถาบั
นอื่
นๆ อี
กหลายแห่
ง เช่
น โรงเรี
ยนวชิ
ราวุ
ธ โรงเรี
ยนศิ
ลปศึ
กษา
คณะมั
ณฑนศิ
ลป์
และคณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
เป็
นต้
น ด้
วยผลงานและความสามารถ ทำ
�ให้
พระบาทสมด็
พระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้
เข้
าไปปฏิ
บั
ติ
งาน ถวายตามพระราชประสงค์
ณ พระตำ
�หนั
กจิ
ตรลดารโหฐาน เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๐๘ จนเกษี
ยณอายุ
ราชการ
นายไพฑู
รย์
เมื
องสมบู
รณ์
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคเบาหวาน เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ
ริ
อายุ
๗๗ ปี
ผลงานสำ
�คั
ผลงานประติ
มากรรมรู
ปแบบเหมื
อนจริ
ง ภาพบุ
คคล และสั
ตว์
ที่
ให้
ความรู้
สึ
ก ดู
มี
ชี
วิ
ต มี
ความเคลื่
อนไหว
เช่
น ผลงาน
“หลวงตา” “ศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
” “ลู
กวั
ว” “ลู
กม้
า” “ลู
กช้
าง” “ยี
ราฟ”
ฯลฯ
ผลงานส่
วนใหญ่
เป็
นพระบรมรู
ป อาทิ
ปั้
นหล่
อรู
ปต้
นแบบพระบรมรู
ปปฐมบรมกษั
ตริ
ย์
รั
ชกาลที่
๑ ปั้
พระรู
ปพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช เป็
นพระบรมรู
ปแบบที
ใช้
ในการสร้
างเหรี
ยญ
กษาปณ์
ราคา ๕ บาท
ผลงานประติ
มากรรม ได้
แก่
พระพุ
ทธนวราชบพิ
ตร ขนาดต่
างๆ เป็
นต้
น ปั
จจุ
บั
นผลงานประติ
มากรรม
ของท่
าน มี
แสดงถาวรอยู่
ในพิ
พิ
ธภั
ณฑสถานทั้
งในประเทศและต่
างประเทศ
ผลงานแบบประเพณี
เป็
นการอนุ
รั
กษ์
และสื
บต่
อศิ
ลปะแบบประเพณี
ของชาติ
๓๔
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์