Page 193 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

178
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์
พิ
เศษพู
น เกษจำ
�รั
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(ศิ
ลปะภาพถ่
าย)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๑
เกิ
๑๕ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่
จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
ถึ
งแก่
กรรม
๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
ศาสตราจารย์
พิ
เศษพู
น เกษจำ
�รั
ส เป็
นบุ
ตรของนายดี
และนางเนื่
อง
เกษจำ
�รั
ส มี
อาชี
พทำ
�นา มารดาชอบศิ
ลปะเพลงพื้
นบ้
าน โดยเฉพาะหุ่
นกระบอก
ลุ
งเป็
นช่
างแกะสลั
กไม้
ฝี
มื
อดี
จากสภาพใกล้
ๆ ตั
วและสภาพแวดล้
อมที่
ประกอบ
ไปด้
วยศิ
ลปะหลายๆ แขนง ทำ
�ให้
ท่
านชอบงานศิ
ลปะ
พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้
เข้
ามาอยู่
กั
บพระภิ
กษุ
ที่
วั
ดโพธิ
นิ
มิ
ตร ตลาดพู
ฝั่
งธนบุ
รี
ช่
วงเวลานั้
น อายุ
๑๒ ปี
อยู่
ชั้
นประถมศึ
กษาปี
ที่
๓ ได้
มี
โอกาสเดิ
นขึ้
นไป
เที่
ยวสะพานพระพุ
ทธยอดฟ้
า เลยข้
ามไปถึ
งโรงเรี
ยนเพาะช่
าง เห็
นห้
องแสดงผลงานศิ
ลปะ ภาพสี
นํ้
ามั
นเป็
นภาพจาก
วรรณคดี
ภาพฝี
มื
ออาจารย์
ขุ
นศรี
ภาพแกะสลั
กลงรั
กปิ
ดทอง เครื่
องถม เกิ
ดความประทั
บใจและตั้
งความปรารถนาว่
ถ้
ามี
โอกาสจะเข้
าเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง
เมื่
อเรี
ยนจบชั้
นมั
ธยมศึ
กษาได้
เข้
าเรี
ยนโรงเรี
ยนเพาะช่
างตามที่
ปรารถนา ได้
รั
บการฝึ
กฝนและถ่
ายทอดความรู้
จากอาจารย์
ที่
มี
ความรู้
ความสามารถหลายท่
านทั้
งรุ่
นเก่
าและรุ่
นใหม่
และอาจารย์
ชาวญี่
ปุ่
น ทำ
�ให้
มี
พื้
นฐานอย่
างดี
ทั้
ภาคทฤษฎี
และปฏิ
บั
ติ
จนจบหลั
กสู
ตรประโยคครู
ประถมการช่
างและยั
งสอบวิ
ชาชุ
ดประโยคครู
วาดเขี
ยนโทได้
อี
กด้
วย
เมื่
อจบจากเพาะช่
างเข้
าเรี
ยนต่
อที่
มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็
นการเรี
ยนอย่
างหนั
กจากการ
ควบคุ
มและสอนโดย ศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
และอาจารย์
ที่
มี
ความรู้
ความสามารถอี
กหลายท่
าน เช่
น พระพรหม
พิ
จิ
ตร พระเทวาภิ
นิ
มมิ
ต หม่
อมเจ้
ายาใจ จิ
ตรพงศ์
นายพิ
มาน มู
ลประมุ
ข นายสนิ
ท ดิ
ษฐพั
นธุ์
นายสิ
ทธิ
เดช แสงหิ
รั
นายจำ
�รั
ส เกี
ยรติ
ก้
อง นายประสงค์
ปั
ทมานุ
ช เป็
นต้
น จนจบระดั
บอนุ
ปริ
ญญาจิ
ตรกรรม ประติ
มากรรม
เริ่
มทำ
�งานครั้
งแรกเมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๙ สมั
ครเป็
นครู
ที่
โรงเรี
ยนกรุ
งเทพคริ
สเตี
ยน แต่
เห็
นว่
าไม่
ได้
ใช้
ความรู้
เต็
มที่
จึ
งออกมาเป็
นครู
ที่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ในช่
วงนี้
ได้
สนใจเรื่
องการถ่
ายภาพ และได้
ทำ
�งานในด้
านนี้
จาก
การศึ
กษาค้
นคว้
าด้
วยตนเอง จากตำ
�ราทั
งภาษาไทย ภาษาอั
งกฤษ ท่
านได้
สอนอยู่
ที่
เพาะช่
าง ๗ ปี
จึ
งได้
ย้
ายไปรั
ราชการสอนที่
แผนกวิ
ชาช่
างภาพที่
วิ
ทยาลั
ยเทคนิ
คกรุ
งเทพ ต่
อมาคื
อมหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุ
งเทพ เมื่
พ.ศ. ๒๔๙๗ จนเกษี
ยณอายุ
ราชการ เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๕ หลั
งจากเกษี
ยณราชการแล้
ว ได้
รั
บแต่
งตั้
งเป็
นศาสตราจารย์
พิ
เศษ
ท่
านได้
สร้
างผลงานด้
านจิ
ตรกรรม ประติ
มากรรม ไว้
เป็
นจำ
�นวนมาก ส่
วนผลงานด้
านภาพถ่
าย มี
ผลงานทั้
ที่
เป็
นงานบั
นทึ
ก งานที่
เป็
นศิ
ลปะไว้
มากมาย มี
การนำ
�ไปใช้
และเผยแพร่
ในนิ
ทรรศการ สื่
อมวลชน เป็
นหลั
กฐานต่
างๆ
ตลอดจนตี
พิ
มพ์
ในหนั
งสื
อที่
สำ
�คั
ญเป็
นที่
ยอมรั
บโดยทั่
วไป ท่
านทำ
�งานภาพถ่
ายอย่
างต่
อเนื่
อง ถื
อว่
าท่
านเป็
นศิ
ลปิ
ภาพถ่
ายชั
นครู
อย่
างแท้
จริ
ง ถึ
งแก่
กรรมด้
วยภาวะการหายใจล้
มเหลว เมื
อวั
นที
๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สิ
ริ
อายุ
๗๖ ปี
๓๓
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์