Page 189 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

174
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางพยอม สี
นะวั
ฒน์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(ศิ
ลปะงานผ้
า)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๐
เกิ
๓ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๔๕๒ ที่
จั
งหวั
ดศรี
สะเกษ
ถึ
งแก่
กรรม
๒๕ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางพยอม สี
นะวั
ฒน์
เป็
นธิ
ดาคนที่
๒ ของนายกลิ่
นและนางแจ่
ชาติ
สี
หราช จากจำ
�นวนพี่
น้
องท้
องเดี
ยวกั
น ๗ คน บิ
ดามารดามี
อาชี
พค้
าขาย
เดิ
นทางค้
าขายระหว่
างจั
งหวั
ดศรี
สะเกษกั
บจั
งหวั
ดนครราชสี
มา ต่
อมานางพยอม
ได้
ย้
ายมาอยู่
ที่
นครราชสี
มา จบการศึ
กษาชั้
นสามั
ญระดั
บประถมศึ
กษาปี
ที่
ส่
วนการทอผ้
านั้
นเรี
ยนจากมารดาและป้
าตั้
งแต่
ยั
งเด็
ก เรี
ยนรู้
กระบวนการทอผ้
อาทิ
การควบเส้
นไหม ฟอกไหม ย้
อมไหม และทอผ้
าไหม การย้
อมผ้
าต้
องใช้
เวลานานและมี
ขั้
นตอนยุ่
งยาก เพราะแต่
ก่
อนมั
กใช้
วั
สดุ
ธรรมชาติ
เช่
น ครั่
ง เปลื
อกไม้
แก่
นไม้
เป็
นต้
น ฉะนั้
นต้
องเป็
ผู้
ที่
มี
ใจรั
กและอดทนจึ
งจะเรี
ยนรู้
ได้
ดี
ซึ่
งต้
องกั
บอั
ธยาศั
ยของนางพยอม
เมื่
ออายุ
๑๗ ปี
ได้
แต่
งงานกั
บนายสวน สี
นะวั
ฒน์
ชาวจั
งหวั
ดร้
อยเอ็
ด อาชี
พรั
บเหมาก่
อสร้
าง จึ
งย้
ายมาอยู่
กั
บสามี
ที่
จั
งหวั
ดนี้
จากที่
นี่
เองนางพยอมได้
เรี
ยนรู้
เรื่
องการทอผ้
าเพิ่
มเติ
มจากย่
าและยายทวดของสามี
ซึ่
งเป็
นช่
างทอ
และช่
างย้
อมที่
มี
ฝี
มื
อเป็
นเลิ
ศของจั
งหวั
ด ทำ
�ให้
การทอผ้
ามี
การพั
ฒนาและก้
าวหน้
าขึ้
นเป็
นลำ
�ดั
บ นางพยอมเริ่
มจริ
งจั
กั
บงานผ้
าที่
รั
กเป็
นชี
วิ
ตจิ
ตใจเมื่
อลู
กๆ โตพอช่
วยเหลื
อตั
วเองได้
แล้
ว นางพยอมมุ่
งมั่
นพั
ฒนางานอย่
างต่
อเนื่
อง จนผลงาน
เป็
นที่
ยอมรั
บและแพร่
หลายและมี
คุ
ณภาพ มิ
ได้
หวั่
นไหวกั
บปริ
มาณการผลิ
ตที่
กว่
าจะได้
มาแต่
ละผื
น ผลงานจึ
งเปี่
ยมไป
ด้
วยคุ
ณค่
า การทอผ้
าไหมมี
ขั้
นตอนสลั
บซั
บซ้
อน ซึ่
งนางพยอมจะพิ
ถี
พิ
ถั
นเป็
นพิ
เศษตั้
งแต่
การคั
ดเลื
อกไหม
คั
ดให้
ได้
ขนาดสำ
�หรั
บทำ
�เส้
นพุ่
ง เส้
นยื
น นำ
�มาแกะและปั่
น แกะจนไหมเกลี้
ยงไม่
มี
ปุ่
ม ปั่
นจนเส้
นเป็
นเกลี
ยวแน่
นเสมอ
การฟอก
ใช้
ด่
างที
ได้
จากธรรมชาติ
และสารเคมี
ตามกรรมวิ
ธี
ได้
เส้
นไหมที่
อ่
อนสลวยเป็
นเงางาม
การย้
อมสี
ใช้
ทั้
งสี
จากธรรมชาติ
และสี
เคมี
มี
ความชำ
�นาญในการย้
อมสี
สี
ที่
ได้
จึ
งสวยงาม มี
ชี
วิ
ตชี
วา
การค้
นหู
ใช้
มื
อค่
อยๆ ดึ
งเส้
นไหมใส่
หลั
กค้
นหู
กให้
สมํ่
าเสมอ เมื่
อนำ
�เครื
อหู
กไปสื
บและนำ
�มาม้
วนใส่
กระดานเตรี
ยมนำ
�ขึ้
นกี่
เพื่
อทอ เส้
นยื
นจะยาวเท่
ากั
น หั
วหู
กจะตรงไม่
เบี้
ยวและทอง่
าย
การลงแป้
งไหม
ต้
องใช้
แป้
งขนาดพอดี
เส้
นไหมจึ
งจะกลมไม่
อ่
อนหรื
อแข็
งเกิ
นไป จะทอได้
ง่
าย เนื้
อผ้
ไม่
กระด้
าง
การกระตุ
กไหม
ต้
องกระตุ
กให้
เส้
นยื
ดตรง กระตุ
กจนแห้
ง ผึ่
งลมอ่
อนๆ แล้
วจึ
งเก็
การทอ
ต้
องใช้
ช่
างคน
เดี
ยวทอทั้
งผื
นเพื่
อให้
เนื้
อผ้
าเป็
นเนื้
อเดี
ยวกั
นไม่
หนาบ้
าง บางบ้
าง จะเห็
นได้
ว่
าทุ
กขั้
นตอนต้
องมี
ความละเอี
ยด ประณี
อี
กทั้
งนางพยอม ยั
งตรวจสอบและประเมิ
นคุ
ณภาพผ้
าทุ
กชิ้
น จึ
งไม่
แปลกใจเลยว่
าผลงานทุ
กประเภทของนางพยอม
ได้
แก่
ผ้
าพื้
น ผ้
าหมี่
ผ้
าขิ
ด ผ้
ายกเชิ
ง ผ้
าสไบ ผ้
ายก ฯลฯ ล้
วนมี
คุ
ณภาพอย่
างยิ่
นางพยอม สี
นะวั
ฒน์
ได้
รั
บการประกาศเกี
ยรติ
คุ
ณและรางวั
ลต่
างๆ มาอย่
างต่
อเนื
อง อาทิ
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๐๘
คณะกรรมการองค์
การไหมโลก ให้
นำ
�ผลงานไปจั
ดแสดง ณ ประเทศเลบานอน พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๒ ได้
รั
บรางวั
ลที่
๑ ใน
การประกวดผ้
าไหมมั
ดหมี่
และรางวั
ลที่
๒ ในการประกวดผ้
าฝ้
ายมั
ดหมี่
จากกระทรวงอุ
ตสาหกรรมและคณะกรรมการ
ส่
งเสริ
มสิ
นค้
าไหมไทย
๓๑
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์