Page 187 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

172
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายประสงค์
ปั
ทมานุ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(จิ
ตรกรรม)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
๒๙ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ที
กรุ
งเทพมหานคร
(จั
งหวั
ดธนบุ
รี
เดิ
ม)
ถึ
งแก่
กรรม
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
“ปั
ทมานุ
ช”
เป็
นนามสกุ
ลที่
พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
พระราชทาน นายประสงค์
ปั
ทมานุ
ช เป็
นผู้
ที่
มี
แววทางศิ
ลปะมาแต่
เยาว์
วั
ได้
แสดงความสามารถให้
ประจั
กษ์
เมื่
อบิ
ดาพาไปดู
งิ้
ว และกลั
บมาถึ
งบ้
านสามารถ
เขี
ยนหน้
างิ้
วได้
ทุ
กตั
ว ด้
านการศึ
กษาวิ
ชาสามั
ญ เข้
าเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนวั
ดพิ
ชั
ยญาติ
ฝั่
งธนบุ
รี
จากนั้
นเข้
าเรี
ยนศิ
ลปะขั้
นต้
นที่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง ๔ ปี
และศึ
กษาต่
อที่
โรงเรี
ยนประณี
ตศิ
ลปกรรม เป็
นลู
กศิ
ษย์
รุ่
นแรกของศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
จบการศึ
กษาเมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๓
เข้
ารั
บราชการที่
แผนกหั
ตถศิ
ลป กรมศิ
ลปากร เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ในระหว่
างนั้
นโรงเรี
ยนประณี
ตศิ
ลปกรรมได้
ยกฐานะเป็
นมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๖ นายประสงค์
ปั
ทมานุ
ช ก็
ได้
เป็
นอาจารย์
รุ่
นแรกและได้
สร้
างศิ
ษย์
ซึ่
มี
ชื่
อเสี
ยงต่
อมาหลายท่
าน บางท่
านได้
เป็
นศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
เช่
น นายสวั
สดิ์
ตั
นติ
สุ
ข นายพู
น เกษจำ
�รั
ส เป็
นต้
น ระหว่
างที่
อยู่
มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากรได้
มี
ส่
วนช่
วยวางรากฐานการศึ
กษาของมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากรในยุ
คบุ
กเบิ
กเป็
นเวลาพอสมควร
ได้
ทุ่
มเท และอุ
ทิ
ศตนให้
กั
บการสอน โดยเฉพาะวิ
ชาจิ
ตรกรรม ซึ่
งมี
ความรู้
และความสามารถสู
งทั้
งแบบไทยประเพณี
ไทยสมั
ยใหม่
และแบบสากล รั
บราชการเป็
นเวลารวม ๗ ปี
หลั
งจากนั้
นจึ
งได้
ย้
ายไปทำ
�งานประจำ
�ที่
ธนาคารออมสิ
อั
นเป็
นงานด้
านโฆษณาและการออกแบบ และได้
บุ
กเบิ
กงานศิ
ลปะ ตกแต่
งและโฆษณาศิ
ลป์
เช่
น โปสเตอร์
สิ่
งพิ
มพ์
ปฏิ
ทิ
น เป็
นผู้
ที่
มี
ความชำ
�นาญในการใช้
สี
โปสเตอร์
และสี
ฝุ่
นมาก นอกจากทำ
�งานประจำ
�ที่
ธนาคารออมสิ
นแล้
ว ยั
งทำ
�งาน
ศิ
ลปะส่
วนตั
วนอกเวลางาน ทำ
�ให้
สามารถสร้
างสรรค์
ผลงานศิ
ลปะอย่
างต่
อเนื่
อง ทั้
งยั
งเป็
นผู้
มี
สมาธิ
เป็
นอย่
างมาก
แม้
จะเกษี
ยณอายุ
จากการทำ
�งานเมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้
วก็
ตาม แต่
ก็
ยั
งทำ
�งานด้
านศิ
ลปะต่
อไป
นายประสงค์
ปั
ทมานุ
ช ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคเบาหวาน เมื่
อวั
นที่
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ สิ
ริ
อายุ
๗๑ ปี
ผลงานสำ
�คั
เป็
นผู้
มี
ความสามารถด้
านจิ
ตรกรรมทั้
งแบบไทยและแบบสากล
เป็
นผู้
ริ
เริ่
มงานจิ
ตรกรรมไทยและสากลยุ
คใหม่
เป็
นผู้
ริ
เริ่
มการเขี
ยนแบบสั
ญลั
กษณ์
และภาพแบน
เป็
นผู้
นำ
�เอารู
ปแบบภาพของไทยมาผสมกั
บเทคนิ
คการเขี
ยนภาพแบบสากลจนเป็
นผลสำ
�เร็
จโดยใช้
สี
โปสเตอร์
จนได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมเหรี
ยญทอง เหรี
ยญเงิ
น เหรี
ยญทองแดง จากงานแสดงศิ
ลปกรรม
แห่
งชาติ
ได้
แก่
ครั้
งที่
๑ พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้
รั
บรางวั
ลที่
๒ ครั้
งที่
๒ พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้
รั
บรางวั
ลที่
๑ ชื่
อผลงาน
“วั
ดพระแก้
ว”
ครั้
งที่
๓ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้
รั
บรางวั
ลที่
๑ ชื่
อผลงาน
“นางฟ้
านครวั
ด”
ครั้
งที่
๔ พ.ศ. ๒๔๙๖
๓๐
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์