Page 177 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

162
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายชิ
ต เหรี
ยญประชา
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๐
เกิ
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ที่
จั
งหวั
ดนครปฐม
ถึ
งแก่
กรรม
๒๒ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายชิ
ต เหรี
ยญประชา เรี
ยนชั้
นประถมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนทวี
ธาภิ
เศก
มั
ธยมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนวั
ดสระเกศ และศึ
กษาวิ
ชาศิ
ลปะที่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง
แต่
ลาออกก่
อนจบหลั
กสู
ตร เนื่
องจากในสมั
ยนั้
นอาชี
พศิ
ลปะยั
งไม่
เป็
นที่
ยอมรั
บกั
ได้
หั
นไปเลี
ยงไก่
ที่
บ้
านเกิ
ด และถู
กเกณฑ์
ไปเป็
นทหารโดยได้
สอบบรรจุ
ในกรม
ทหารช่
าง ยศนายสิ
บ แต่
ไม่
นานก็
ลาออก และหั
นไปประกอบอาชี
พด้
าน
งานช่
าง ด้
วยการรั
บจ้
างเขี
ยนลายรดนํ้
า ปิ
ดทองโต๊
ะหมู่
บู
ชา รวมทั้
งงานแกะ
งานเขี
ยนต่
างๆ ตามร้
านรั
บจ้
างงานศิ
ลป์
เช่
น ร้
านศิ
ลปาคาร ร้
านห้
องศิ
ลป์
ร้
านช่
างทองของนายจำ
�ปา เป็
นต้
น แต่
ได้
ค่
าจ้
างไม่
มากนั
ก จึ
งตั้
งร้
านของตนเองขึ้
น ชื่
อว่
า ช.ช่
าง โดยรั
บงานจากเพื่
อน
มาทำ
� ส่
วนใหญ่
เป็
นงานแกะพระ แกะแม่
พิ
มพ์
จนกระทั่
งศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
ได้
ก่
อตั้
งมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร
และได้
จั
ดการแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๑ ขึ้
น ทำ
�ให้
วงการศิ
ลปะในประเทศไทยเกิ
ดการเคลื่
อนไหว และเป็
นที่
ยอมรั
บมากขึ้
น ในงานครั้
งนี้
นายชิ
ต เหรี
ยญประชา ได้
ส่
งผลงานแกะสลั
กงาช้
าง ชื่
“หนุ
มานและนางมั
จฉา”
เข้
าร่
วม
แสดง ได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๒ เหรี
ยญเงิ
น ประเภทศิ
ลปะประยุ
กต์
นั
บเป็
นการก้
าวสู่
วงการศิ
ลปะในระดั
บชาติ
ตั้
งแต่
นั้
นมา และด้
วยการสนั
บสนุ
นและให้
คำ
�แนะนำ
�จากศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
ที่
เห็
นพรสวรรค์
และความสามารถ
ทำ
�ให้
ชี
วิ
ตของนายชิ
ตก้
าวหน้
าและประสบความสำ
�เร็
จในอาชี
พการงาน หลั
งจากงานแสดงศิ
ลปกรรมครั้
งนั้
น นายชิ
หั
นไปทำ
�งานแกะสลั
กไม้
และส่
งผลงานเข้
าประกวดในงานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ในปี
ต่
อๆ มา ซึ่
งได้
รั
บรางวั
ลทุ
กปี
ทำ
�ให้
ได้
รั
บยกย่
องว่
า มี
ความเป็
นเลิ
ศในด้
านการแกะสลั
กไม้
เป็
นผู้
ที่
มี
ความสามารถนำ
�เอารู
ปแบบของศิ
ลปะประเพณี
มาผสมกั
บรู
ปแบบวิ
ธี
การของศิ
ลปะสมั
ยใหม่
ได้
เป็
นผลสำ
�เร็
นายชิ
ต เหรี
ยญประชา ถึ
งแก่
กรรมด้
วยภาวะหั
วใจล้
มเหลว เมื่
อวั
นที่
๒๒ สิ
งหาคม ๒๕๓๗ สิ
ริ
อายุ
๘๖ ปี
ผลงานสำ
�คั
งานแกะสลั
กงาช้
างชื่
“หนุ
มานและนางมั
จฉา”
รางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๒ เหรี
ยญเงิ
น ประเภทศิ
ลปะ
ประยุ
กต์
งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๑ พ.ศ. ๒๔๙๒
งานแกะสลั
กไม้
ชื่
“รำ
�มะนา”
รางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๑ เหรี
ยญทอง ประเภทมั
ณฑนศิ
ลป์
งานแสดง
ศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๒ พ.ศ. ๒๔๙๓
งานแกะสลั
กไม้
ชื่
“หญิ
งไทย”
รางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๑ เหรี
ยญทอง ประเภทประติ
มากรรม
งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๓ พ.ศ. ๒๔๙๔
งานแกะสลั
กไม้
ชื่
“เถิ
ดเทิ
ง”
รางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๒ เหรี
ยญเงิ
น ประเภทประติ
มากรรม งานแสดง
ศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๔ พ.ศ. ๒๔๙๖
๒๕
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์