Page 164 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

149
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายคำ
�หมา แสงงาม
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(การปั้
นแกะสลั
ก)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
พ.ศ. ๒๔๓๔ ที่
จั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
ถึ
งแก่
กรรม
๓ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๕๓๓
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายคำ
�หมา แสงงาม เป็
นบุ
ตรของ นายเคน และนางคํ้
า แสงงาม
เรี
ยนหนั
งสื
อควบคู่
กั
บวิ
ชาช่
างกั
บพระภิ
กษุ
ที่
วั
ดศรี
นวล จั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
ตั้
งแต่
อายุ
๖ ปี
เมื่
ออายุ
๑๐ ปี
ได้
บรรพชาเป็
นสามเณร พระอาจารย์
ได้
พาไปปฏิ
บั
ติ
งาน
ยั
งสถานที่
ต่
างๆ จนเกิ
ดความชำ
�นาญ เริ่
มจากการทำ
�ลวดลายประดั
บโลงศพ
งานสำ
�คั
ญที่
ทำ
�ให้
มี
ประสบการณ์
เป็
นอย่
างมากคื
อ การบู
รณะพระธาตุ
พนม
อี
กทั
งยั
งได้
ติ
ดตามพระอาจารย์
ไปทำ
�งานช่
างทั่
วภาคอี
สาน นายคำ
�หมาได้
ลาจาก
เพศบรรพชิ
ต เมื่
ออายุ
๒๖ ปี
และแต่
งงานกั
บสตรี
ในหมู่
บ้
าน มี
บุ
ตรด้
วยกั
น ๔ คน ช่
วงนี้
ต้
องทำ
�งานหนั
ก ทั้
งยั
งศึ
กษา
หาความรู้
เพิ่
มเติ
มจาก ตำ
�ราภาษาไทยภาคกลางและภาษาถิ่
นจนแตกฉานวิ
ชาช่
างแบบโบราณ รวมทั้
งคติ
ความเชื่
อของ
ชาวอี
สาน วรรณกรรมอี
สาน ประกอบกั
บยึ
ดมั่
นในหั
วใจของการทำ
�งานช่
าง คื
อต้
องมี
ความประณี
ต รวดเร็
ว ประหยั
วั
ตถุ
และเวลา ทำ
�ให้
มี
ความรู้
อย่
างถ่
องแท้
ในงานช่
าง จนผลงานเป็
นที่
ยอมรั
บของคนอี
สาน ถึ
งกั
บตั้
งสมญานามว่
“ช่
างเทวดา” “ช่
างเนรมิ
ต”
เป็
นช่
างคนเดี
ยวของภาคอี
สานที่
มี
ความสามารถในการทำ
�นกหั
สดี
ลิ
งค์
ได้
อย่
างสวยงาม
นายคำ
�หมา แสงงาม ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๓ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๕๓๓ สิ
ริ
อายุ
๙๙ ปี
ผลงานสำ
�คั
ด้
วยความโดดเด่
นในฝี
มื
อการก่
อสร้
างและการบู
รณะถาวรวั
ตถุ
ประเภท โบสถ์
วิ
หาร ศาลาการเปรี
ยญ
หอระฆั
ง ฯลฯ อั
นเป็
นสิ่
งปลู
กสร้
างทางพระพุ
ทธศาสนา ได้
สร้
างชื่
อเสี
ยง จนเป็
นที่
ยอมรั
บในวงกว้
าง
ผลงานที่
ได้
รั
บการยกย่
อง ได้
แก่
การบู
รณะวั
ดพระศรี
รั
ตนศาสดาราม, การบู
รณะองค์
พระธาตุ
พนม,
การปั้
นและหล่
อพระพุ
ทธรู
ปสำ
�คั
ญ การบู
รณะโบสถ์
และซุ้
มประตู
วั
ดเอี่
ยมวรนุ
ช กรุ
งเทพมหานคร และ
เมรุ
เผาศพชั่
วคราวเป็
นจำ
�นวนมาก
ด้
านงานแกะสลั
ก เป็
นผู้
บุ
กเบิ
กการแกะเที
ยนพรรษาที่
นั
บเป็
นรู
ปแบบใหม่
ในยุ
คนั้
น ซึ่
งแต่
เดิ
มต้
นเที
ยนมี
ลั
กษณะเรี
ยบง่
ายคื
อการนำ
�เที
ยนมาติ
ดกั
บลำ
�ไม้
ไผ่
โดยมี
กระดาษจั
งโก (กระดาษสี
เงิ
นสี
ทอง) ลายฟั
นปลา
ปิ
ดรอยต่
อเท่
านั้
น ต่
อมามี
การหล่
อเที
ยนเป็
นลวดลายต่
างๆ นำ
�ไปติ
ดที่
ลำ
�ต้
นเที
ยนเพื่
อความสวยงาม และมี
การประกวดเกิ
ดขึ้
นในเวลาต่
อมา จนกระทั่
ง พ.ศ. ๒๕๐๒ นายคำ
�หมา แสงงาม ได้
คิ
ดและแกะสลั
กต้
นเที
ยน
โดยไม่
ต้
องพิ
มพ์
ดอกมาติ
ด เหมื
อนเช่
นที่
ช่
างรุ่
นก่
อนๆ ทำ
�ให้
ต้
นเที
ยนแกะสลั
กที่
นายคำ
�หมาทำ
�นั้
มี
ความสวยงามแปลกใหม่
และได้
รั
บรางวั
ลชนะเลิ
ศการประกวดเที
ยนพรรษาของจั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
และใกล้
เคี
ยงเป็
นประจำ
�ทุ
กปี
นั
บได้
ว่
าเป็
นต้
นแบบให้
แก่
ช่
างฝี
มื
อในยุ
คนั้
นเป็
นต้
นมา และพั
ฒนามาเป็
๑๙
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์