Page 16 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

1
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ชาติ
ไทย เป็
นชาติ
ที่
มี
มรดกศิ
ลปวั
ฒนธรรมหลากหลายสาขา หล่
อหลอมเป็
นอารยธรรมของชาติ
เป็
เอกลั
กษณ์
เป็
นทรั
พย์
สิ
นทางปั
ญญา เป็
นที่
เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ภู
มิ
ของชาติ
ต่
างๆ เหล่
านี้
ล้
วนเกิ
ดจากภู
มิ
ปั
ญญาของบรรพชน
ที่
ได้
สร้
างสรรค์
กั
นมาอย่
างต่
อเนื่
องยาวนาน และส่
งผลต่
อมาเป็
นแรงบั
นดาลใจ แรงผลั
กดั
น แรงสนั
บสนุ
นให้
อนุ
ชน
รุ่
นหลั
งยั
งคงสร้
างสรรค์
งานศิ
ลปวั
ฒนธรรมของชาติ
ต่
อไปอย่
างไม่
หยุ
ดยั้
บรรพชนผู้
สร้
างสรรค์
มรดกศิ
ลปวั
ฒนธรรมอั
นทรงคุ
ณค่
า เรี
ยกว่
า “ศิ
ลปิ
น” นั
บตั้
งแต่
พระมหากษั
ตริ
ย์
พระบรมวงศานุ
วงศ์
ขุ
นนาง ข้
าราชการผู้
ใหญ่
ผู้
น้
อย ตลอดจนสามั
ญชน แม้
ว่
าปั
จจุ
บั
น จะมี
หน่
วยงานทั
งภาครั
ภาคเอกชน มิ
ได้
ละเลยศิ
ลปิ
นเหล่
านั้
น ได้
ยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
และประกาศเกี
ยรติ
คุ
ณให้
แพร่
หลายแล้
วก็
ตาม แต่
ยั
งมี
อดี
ตศิ
ลปิ
นอี
กหลายพระองค์
และหลายท่
านในแต่
ละยุ
คสมั
ย ได้
ฝากผลงานอั
นทรงคุ
ณค่
าสื
บทอดเป็
นมรดกให้
คนใน
ชาติ
ภาคภู
มิ
ใจจนทุ
กวั
นนี้
สมควรได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เช่
นกั
น มิ
ใช่
เป็
นเพี
ยงตำ
�นานหรื
อรั
บรู้
กั
นในวงการ
เฉพาะสาขา หากแต่
ควรเผยแพร่
ให้
เป็
นที่
ประจั
กษ์
อย่
างกว้
างขวาง สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี
ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ พระราชทานนามศิ
ลปิ
นกลุ่
มนี้
ว่
“บู
รพศิ
ลปิ
น”
บู
รพศิ
ลปิ
น จึ
งหมายถึ
งศิ
ลปิ
นผู้
ล่
วงลั
บในแต่
ละยุ
คสมั
ย ที่
สร้
างสรรค์
ผลงานอั
นทรงคุ
ณค่
าและเป็
นประโยชน์
ต่
องานวั
ฒนธรรมของชาติ
โครงการประกาศยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
“บู
รพศิ
ลปิ
น” จึ
งเป็
นโครงการที่
กระทรวงวั
ฒนธรรม
เริ่
มดำ
�เนิ
นการในพุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘ เป็
นปี
แรก โดยจำ
�แนกมรดกทางศิ
ลปวั
ฒนธรรมที่
ศิ
ลปิ
นสร้
างสรรค์
ไว้
เป็
น ๓ สาขา
ได้
แก่
ทั
ศนศิ
ลป์
(Visual Art)
หมายถึ
ง ศิ
ลปะที่
มองเห็
นด้
วยตา แบ่
งเป็
น วิ
จิ
ตรศิ
ลป์
(จิ
ตรกรรม ประติ
มากรรม
ภาพพิ
มพ์
สื่
อประสม ภาพถ่
าย) และประยุ
กต์
ศิ
ลป์
(สถาปั
ตยกรรม ออกแบบอุ
ตสาหกรรม ประณี
ตศิ
ลป์
)
ศิ
ลปะการแสดง (Performing Art)
หมายถึ
ง ศิ
ลปะที
สื่
อผ่
านทางการแสดง ซึ่
งเป็
นได้
ทั้
งวิ
จิ
ตรศิ
ลป์
ประยุ
กต์
ศิ
ลป์
รวมทั้
งศิ
ลปะพื้
นบ้
าน แบ่
งเป็
น กลุ่
มดนตรี
ไทยและนาฏศิ
ลป์
ไทย กลุ่
มดนตรี
สากลและนาฏศิ
ลป์
สากล
กลุ่
มภาพยนตร์
และละคร
วรรณศิ
ลป์
(Literary Art)
หมายถึ
ง บทประพั
นธ์
ที่
แต่
งอย่
างมี
ศิ
ลปะ ทั้
งร้
อยแก้
วและร้
อยกรอง
มี
องค์
ประกอบสำ
�คั
ญคื
อ ความรู้
สึ
กสะเทื
อนใจ ความคิ
ดสร้
างสรรค์
จิ
นตนาการและกลวิ
ธี
เสนอเรื่
องที่
น่
าสนใจ เช่
นวนิ
ยาย เรื่
องสั้
น สารคดี
บทละคร กวี
นิ
พนธ์
และอื่
นๆ
ศิ
ลปิ
นทั้
ง ๓ สาขา ได้
รั
บการคั
ดเลื
อกจากคณะกรรมการผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
คั
ดเลื
อกบู
รพศิ
ลปิ
น กำ
�หนดหลั
กเกณฑ์
และคุ
ณสมบั
ติ
ไว้
ดั
งนี้
บทนำ
สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี
ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ
พระราชทานนามศิ
ลปิ
นกลุ่
มนี้
ว่
า “บู
รพศิ
ลปิ
น” ซึ่
งมี
ความหมายว่
า “ศิ
ลปิ
นผู้
ล่
วงลั
บใน
แต่
ละยุ
คสมั
ย ที่
สร้
างสรรค์
ผลงานอั
นทรงคุ
ณค่
าและเป็
นประโยชน์
ต่
องานวั
ฒนธรรม
ของชาติ