Page 145 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

130
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
หม่
อมราชวงศ์
มิ
ตรารุ
ณ เกษมศรี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(สถาปั
ตยกรรม)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๐
เกิ
๒๖ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๔๕๘
ถึ
งแก่
อนิ
จกรรม
๖ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
หม่
อมราชวงศ์
มิ
ตรารุ
ณ เกษมศรี
เป็
นโอรสของ พั
นโทหม่
อมเจ้
าสมภพ
เกษมศรี
และหม่
อมเยื้
อน เกษมศรี
ณ อยุ
ธยา เรี
ยนหนั
งสื
อระดั
บประถมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนประถมวั
ดสุ
ทั
ศน์
ฯ ระดั
บมั
ธยมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนวั
ดราชบพิ
ธ และโรงเรี
ยน
เทพศิ
ริ
นทร์
และระดั
บอุ
ดมศึ
กษา ที่
คณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย สำ
�เร็
จอนุ
ปริ
ญญาเมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๑ จากนั้
นเข้
ารั
บราชการที่
กรมโยธาธิ
การ
งานส่
วนใหญ่
เป็
นงานออกแบบอาคารราชการและอื่
นๆ เช่
น ออกแบบเรื
อนไทยเพื่
อเป็
นตั
วอย่
างให้
ประชาชน
นำ
�ไปใช้
ออกแบบศาลากลางจั
งหวั
ด และศาลอี
กหลายแห่
ง นอกจากงานราชการแล้
ว ยั
งมี
งานออกแบบส่
วนตั
โดยส่
วนใหญ่
เป็
นงานออกแบบบ้
าน ซึ่
งเป็
นที่
นิ
ยมและมี
ชื่
อเสี
ยงมาก จนลู
กค้
าบางคนยอมที่
จะรอแบบของท่
านแม้
จะ
เป็
นเวลานานก็
ตาม
พ.ศ. ๒๔๙๔ กรมศิ
ลปากร ได้
ขอตั
วท่
านไปสั
งกั
ดอยู่
ที่
กองสถาปั
ตยกรรมทำ
�ให้
ท่
านได้
ฝึ
กฝนงานกั
พระพรหมพิ
จิ
ตร (อู๋
ลาภานนท์
) ปรมาจารย์
ด้
านสถาปั
ตยกรรมไทย ถื
อเป็
นช่
วงที่
หม่
อมราชวงศ์
มิ
ตรารุ
ณ ได้
ทำ
�งานและ
พั
ฒนาฝี
มื
อด้
านสถาปั
ตยกรรมไทยอย่
างเต็
มที่
ผลงานขณะนั้
น อาทิ
ออกแบบและควบคุ
มการก่
อสร้
างวิ
หารพระพุ
ทธสิ
หิ
งค์
จั
งหวั
ดชลบุ
รี
พระที่
นั่
งอาภรณ์
พิ
โมกข์
ปราสาทจำ
�ลอง ซึ่
งนำ
�ไปแสดง ณ กรุ
งบรั
สเซลล์
ประเทศเบลเยี
ยม เมื่
อ พ.ศ.
๒๕๐๓ และออกแบบเมรุ
หน้
าพลั
บพลาอิ
ศริ
ยาภรณ์
วั
ดเทพศิ
ริ
นทราวาส ซึ่
งใช้
เป็
นเมรุ
ในการพระราชพิ
ธี
ตลอดมา
จนถึ
งทุ
กวั
นนี้
และนอกจากงานออกแบบแล้
ว ยั
งได้
รั
บเชิ
ญเป็
นอาจารย์
พิ
เศษสอนสถาปั
ตยกรรมไทยให้
แก่
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย และมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากรและได้
มี
โอกาสรั
บใช้
เบื้
องพระยุ
คลบาท ออกแบบ เขี
ยนแบบ
และควบคุ
มการก่
อสร้
างที่
ประทั
บแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดชที่
ภู
พิ
งคราชนิ
เวศน์
จนใน พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้
ลาออกจากราชการเพื่
อปฏิ
บั
ติ
งานส่
วนตั
ว เมื่
อพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทร
มหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดชทรงทราบ จึ
งได้
ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้
หม่
อมราชวงศ์
มิ
ตรารุ
ณไปปฏิ
บั
ติ
ราชการ
ในพระราชวั
ง สั
งกั
ดสำ
�นั
กพระราชวั
ง ในตำ
�แหน่
งหั
วหน้
ากองมหาดเล็
ก แต่
ปฏิ
บั
ติ
ราชการในฐานะสถาปนิ
พิ
เศษประจำ
�พระราชวั
ง ซึ่
งได้
รั
บความไว้
วางพระราชหฤทั
ยตั้
งแต่
ออกแบบ เขี
ยนภาพ ควบคุ
มการก่
อสร้
าง
พระตำ
�หนั
กภู
พานราชนิ
เวศน์
ได้
รั
บพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณให้
ซ่
อมแซมสระสรง ที่
ตำ
�หนั
กที่
ประทั
บวั
งไกลกั
งวล หั
วหิ
มี
พระราชประสงค์
ให้
เขี
ยนแบบและต่
อเติ
มพระตำ
�หนั
ก ภายในพระตำ
�หนั
กจิ
ตรลดารโหฐาน พระราชวั
งดุ
สิ
ต และ
เป็
นผู้
รั
บผิ
ดชอบการบู
รณปฏิ
สั
งขรณ์
พระที่
นั่
งองค์
ต่
างๆ ภายในพระบรมมหาราชวั
ง เป็
นต้
น หม่
อมราชวงศ์
มิ
ตรารุ
เกษมศรี
ได้
ถวายการรั
บใช้
ใต้
เบื้
องพระยุ
คลบาทพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดชเรื่
อยมา
จนเมื่
ออายุ
๖๕ ปี
ได้
ขอถวายการรั
บใช้
โดยไม่
รั
บพระราชทานเงิ
นเดื
อน และรั
บใช้
ใต้
เบื้
องพระยุ
คลบาทเรื่
อยมาจน
ตลอดชี
วิ
ต นั
บเป็
นเวลานานกว่
า ๓๐ ปี
สร้
างผลงานจนเป็
นที่
ประจั
กษ์
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์