Page 119 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

104
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายมาลั
ย ชู
พิ
นิ
เกิ
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๙ ที่
จั
งหวั
ดกำ
�แพงเพชร
ถึ
งแก่
กรรม
๒๐ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางมาลั
ย ชู
พิ
นิ
จ เป็
นบุ
ตรของนายสอน และนางระเบี
ยบ ชู
พิ
นิ
จ ศึ
กษาชั้
นต้
นที่
จั
งหวั
ดกำ
�แพงเพชรและ
เข้
ามาศึ
กษาต่
อในกรุ
งเทพฯ ที่
โรงเรี
ยนวั
ดเทพศิ
ริ
นทราวาส โรงเรี
ยนบพิ
ตรพิ
มุ
ข โรงเรี
ยนสวนกุ
หลาบวิ
ทยาลั
ย เมื่
อเรี
ยนจบ
ชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๖ ได้
เรี
ยนวิ
ชาครู
ที่
โรงเรี
ยนวั
ดบวรนิ
เวศวิ
หาร สอบได้
ชั้
นประโยคประถม (ป.ป.) เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๖๕ จาก
นั้
นกลั
บมาเรี
ยนชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๗ - ๘ ที่
โรงเรี
ยนสวนกุ
หลาบวิ
ทยาลั
ย สำ
�เร็
จเมื่
อ พ.ศ. ๒๔๖๗
หลั
งจากสำ
�เร็
จวิ
ชาครู
และประกาศนี
ยบั
ตรชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๘ ได้
เข้
ารั
บราชการครู
ที่
โรงเรี
ยนวั
ดสระเกศ
เป็
นเวลา ๒ ปี
แล้
วจึ
งลาออกมาเขี
ยนหนั
งสื
อและทำ
�งานหนั
งสื
อพิ
มพ์
ต่
อมาได้
รวบรวมพรรคพวกจั
ดตั้
งบริ
ษั
ทจำ
�กั
“ไทยวิ
วั
ฒน์
(บริ
ษั
ท อั
กษรนิ
ติ
) แล้
วออกหนั
งสื
อพิ
มพ์
“ประชามิ
ตร”
รายวั
น โดยดำ
�รงตำ
�แหน่
งผู้
ช่
วยบรรณาธิ
การ
พร้
อมกั
บรั
บหน้
าที่
บรรณาธิ
การหนั
งสื
อพิ
มพ์
สุ
ภาพบุ
รุ
ษ ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ รั
บหน้
าที่
เป็
นที่
ปรึ
กษาหนั
งสื
อพิ
มพ์
พิ
มพ์
ไทย
ของบริ
ษั
ท ไทยพาณิ
ชยการจำ
�กั
ด ขณะเดี
ยวกั
นก็
เขี
ยนหนั
งสื
อไปด้
วย
จากการที่
นายมาลั
ย ชู
พิ
นิ
จ เป็
นผู้
ที่
มี
ใจรั
กการเขี
ยนหนั
งสื
อ ขณะเป็
นครู
จึ
งเริ่
มเขี
ยนขึ้
นเป็
นครั้
งแรกลงพิ
มพ์
ที่
หนั
งสื
อพิ
มพ์
เสนาศึ
กษา และศั
พท์
ไทย เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๖๘ หลั
งจากลาออกจากครู
แล้
วก็
มายึ
ดงานเขี
ยนเป็
นอาชี
พตลอด
มา ผลงานที่
ทำ
�ให้
ชื่
อเสี
ยงรุ่
งโรจน์
ครั้
งแรกคื
“ธาตุ
รั
ก”
ลงพิ
มพ์
ในหนั
งสื
อพิ
มพ์
รายปั
กษ์
“สุ
ภาพบุ
รุ
ษ”
ของนายกุ
หลาบ
สายประดิ
ษฐ์
ผลงานเขี
ยนที่
ได้
รั
บความนิ
ยมอี
กเรื่
องหนึ่
งคื
อ เรื่
อง แผ่
นดิ
นของเรา เป็
นงานเขี
ยนจากประสบการณ์
จริ
ในช่
วงชี
วิ
ตที่
ต้
องขึ้
นไปทำ
�สวนมะพร้
าวที่
บ้
านเกิ
ด เป็
นภาพสั
งคมชนบท และแนวคิ
ดในการดำ
�เนิ
นชี
วิ
ต สิ่
งที่
ประทั
บใจ
ผู้
อ่
านคื
อ ความซาบซึ้
งของภาษาที่
งดงาม ประณี
ต บรรยายได้
อย่
างลึ
กซึ้
งประทั
บใจเหมื
อนภาพจริ
นายมาลั
ย ชู
พิ
นิ
จ ถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๒๐ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ สิ
ริ
อายุ
๕๗ ปี
ผลงานสำ
�คั
เขี
ยนนวนิ
ยายเรื่
องสั้
นและแปลเรื่
องสั้
น บทความ วิ
จารณ์
บทละคร สารคดี
กี
ฬา ปรั
ชญา รวมทั้
คอลั
มน์
ต่
างๆ งานเขี
ยนเริ่
มแรกคื
อ หนั
งสื
“สาส์
นสหาย”
ราย ๑๐ วั
น แต่
อยู่
ได้
เพี
ยงระยะเดี
ยวก็
ต้
อง
เลิ
กกิ
จการ
ทำ
�หนั
งสื
อพิ
มพ์
รายวั
น เช่
น เสี
ยงไทย ข่
าวด่
วนรายวั
น หนั
งสื
อสุ
ภาพบุ
รุ
ษและหนั
งสื
อพิ
มพ์
อื่
นๆ
อี
กหลายฉบั
นายมาลั
ย ชู
พิ
นิ
จ ใช้
นามปากกา
“แม่
อนงค์
ในการเขี
ยนนิ
ยายรั
กโศกเรื่
อง
“ธาตุ
ลงพิ
มพ์
คู่
กั
บเรื่
อง
ปราบพยศ ของศรี
บู
รพา นั
บตั้
งแต่
สุ
ภาพบุ
รุ
ษ ฉบั
บแรก และมี
ผลงานชิ้
นสำ
�คั
ญอี
กหลายเรื่
องได้
แก่
นวนิ
ยาย
ประมาณ ๕๐ เรื่
อง อาทิ
แผ่
นดิ
นของเรา เกิ
ดเป็
นหญิ
ง ชั่
วฟ้
าดิ
นสลาย ชายชาตรี
ทุ่
งมหาราช ธาตุ
ดิ
แผ่
นดิ
นเลื
อด ฟ้
าสาง ยอดทหารหาญ สวนหงส์
ล่
องไพร ลู
กไพร ล่
าฟ้
า ฯลฯ
เรื่
องสั้
ประมาณ ๒,๕๐๐ เรื่
อง อาทิ
ประกายเพชร เรื่
องสั้
นของเรี
ยมเอง ชุ
มชนเรื่
องเอกมาลั
ย ชู
พิ
นิ
จ ฯลฯ
สารคดี
บั
นทึ
กจอมพล เสื
อฝ้
ายสิ
บทิ
ศ ฯลฯ
๓๘
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์