Page 117 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

102
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
คุ
ณพุ่
ม (บุ
ษบาท่
าเรื
อจ้
าง)
เกิ
ไม่
ปรากฏหลั
กฐานว่
าเกิ
ดวั
น เดื
อน ปี
ใด
ทราบเพี
ยงเป็
นผู้
มี
ชี
วิ
ตอยู่
ในช่
วงรั
ชกาลที่
ถึ
งแก่
กรรม
รั
ชกาลที่
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๓ - รั
ชกาลที่
๕)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
คุ
ณพุ่
ม หรื
อที่
รู้
จั
กกั
นในนาม บุ
ษบาท่
าเรื
อจ้
าง เป็
นธิ
ดาของพระยาราชมนตรี
(ภู่
) จางวางข้
าหลวงเดิ
มใน
พระบาทสมเด็
จพระนั่
งเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วขณะดำ
�รงพระอิ
สริ
ยยศกรมหมื่
นเจษฎาบดิ
นทร์
คุ
ณพุ่
มคงได้
รั
บการศึ
กษาอบรม
ดี
กว่
าสตรี
อื่
นๆ ในยุ
คนั้
น ในทางกวี
คงจะนั
บถื
อสุ
นทรภู่
เป็
นครู
และได้
รั
บอิ
ทธิ
พลของสุ
นทรภู่
อยู่
ไม่
น้
อย
ประวั
ติ
ของคุ
ณพุ่
มทราบได้
จากบทกวี
ที่
คุ
ณพุ่
มแต่
งไว้
ได้
แก่
รั
บราชการฝ่
ายในตำ
�แหน่
งพนั
กงานพระแสง
ระยะหนึ่
งในรั
ชกาลที
๓ การที่
คุ
ณพุ่
มได้
เข้
าถวายตั
วทำ
�ราชการนี้
เนื่
องมาจากบิ
ดาเป็
นคนโปรดปรานของพระบาท
สมเด็
จพระนั่
งเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว และเป็
นผู้
มี
ความสามารถ เก่
งการคลั
ง บำ
�รุ
งจั
ดการภาษี
อากรขนอนตลาด ทั้
งยั
งเป็
ผู้
กำ
�กั
บโรงทาน พระบาทสมเด็
จพระนั่
งเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วยกย่
องให้
เป็
นบ่
อแก้
ว คู่
กั
บขุ
นคลั
งแก้
ว (พระยาศรี
สหเทพ : ทองเพ็
ง)
ความดี
ความชอบนี้
ตกทอดมาถึ
งธิ
ดา (คุ
ณพุ่
ม) ด้
วย ขณะรั
บราชการนั้
นคุ
ณพุ่
มยั
งไม่
ได้
แสดงความสามารถทางกวี
ให้
ปรากฏจนกระทั่
งทู
ลลาไปอยู่
นอกวั
ง และกลั
บไปอยู่
กั
บบิ
ดาที่
บ้
านท่
าพระ โดยอาศั
ยแพอยู่
หน้
าบ้
านบิ
ดา ณ ที่
นี้
เองที่
ทำ
�ให้
คุ
ณพุ่
มมี
ชื่
อเสี
ยงโด่
งดั
ง มี
ผู้
คนไปมาหาสู่
เพื่
อสนทนาในทางกวี
กั
บคุ
ณพุ่
มอยู่
เสมอ อาทิ
พระบาทสมเด็
จพระปิ่
นเกล้
เจ้
าอยู่
หั
ว ขณะดำ
�รงพระอิ
สริ
ยยศ เป็
นสมเด็
จเจ้
าฟ้
ากรมขุ
นอิ
ศเรศรั
งสรรค์
สมเด็
จเจ้
าพระยาบรมมหาศรี
สุ
ริ
ยวงศ์
(ช่
วง บุ
นนาค) ขณะมี
บรรดาศั
กดิ์
เป็
นหลวงนายสิ
ทธิ์
เป็
นต้
น ต่
อมาคุ
ณพุ่
มกลั
บมาถวายตั
วรั
บราชการอี
กครั้
งหนึ่
คุ
ณพุ่
มจั
ดเป็
นกวี
หญิ
งที่
มี
ปฏิ
ภาณไหวพริ
บและฝี
ปากกล้
า แต่
งกลอนได้
ดี
ยิ่
ง ทั้
งสำ
�นวนโวหารและความไพเราะ
ช่
วงชี
วิ
ตของคุ
ณพุ่
มในรั
ชกาลที่
๓ มี
ความรุ่
งเรื
องและบริ
บู
รณ์
พู
นสุ
ขมาก
รั
ชกาลที่
๔ คุ
ณพุ่
มเริ่
มตกอั
บ แม้
พระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว รั
ชกาลที่
๔ จะทรงพระกรุ
ณา
โปรดเกล้
าฯ ให้
คุ
ณพุ่
มกลั
บเข้
ารั
บราชการอี
ก แต่
คุ
ณพุ่
มปฏิ
เสธ อย่
างไรก็
ตาม คุ
ณพุ่
มก็
ได้
อาศั
ยพระอุ
ปการะจากพระเจ้
บรมวงศ์
เธอ กรมหมื่
นมเหศวรศิ
ววิ
ลาส และพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ กรมหมื่
นวิ
ษณุ
นาถนิ
ภาธร พระราชโอรสในพระบาท
สมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วจนกระทั่
งสิ้
นพระชนม์
จากนั้
นมาคุ
ณพุ่
มขั
ดสนมากถึ
งกั
บต้
องแต่
งกลอนขาย
ครั้
นมาในแผ่
นดิ
นพระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว รั
ชกาลที่
๕ คุ
ณพุ่
มกลั
บเข้
ารั
บราชการอี
กครั้
งหนึ่
โดยเป็
นผู้
บอกสั
กวาในวงของสมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ กรมพระสุ
ดารั
ตนราชประยู
ร จนตลอดอายุ
ผลงานสำ
�คั
เพลงยาวฉลองสระบางโขมด แต่
งในโอกาสที่
พระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ กรมหมื่
นมเหศวรศิ
ววิ
ลาส และพระเจ้
บรมวงศ์
เธอ กรมหมื่
นวิ
ษณุ
นาถนิ
ภาธร ทรงให้
ขุ
ดสระเป็
นสาธารณประโยชน์
ที่
บางโขมด ในหนทางขึ้
พระพุ
ทธบาท ปิ
ดไว้
ที่
ศาลาริ
มสระนั้
บทสั
กวาเล่
นถวายรั
ชกาลที่
๕ แต่
งเมื่
อครั้
งเล่
นสั
กวาในสระบางปะอิ
น เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๑๙
๓๗
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์