Page 115 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

100
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายปรี
ชา อิ
นทรปาลิ
เกิ
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๒๕ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๑๑
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(ปลายรั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายปรี
ชา อิ
นทรปาลิ
ต ใช้
นามปากกาว่
า ป. อิ
นทรปาลิ
ต เป็
นบุ
ตรของ พั
นโท พระวิ
สิ
ษฐพจนการ
(อ่
อน อิ
นทรปาลิ
ต)
การศึ
กษา ได้
เข้
าเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนนายร้
อยพระจุ
ลจอมเกล้
า รุ่
น พ.ศ. ๒๔๗๔ แต่
เรี
ยนไม่
สำ
�เร็
จ เพราะสอบ
ตก ๒ ปี
ซ้
อน จึ
งต้
องออกตามระเบี
ยบของโรงเรี
ยน จากนั้
นได้
ไปทำ
�งานหลายแห่
ง ได้
แก่
กระทรวงพาณิ
ชย์
กระทรวง
คมนาคม และโรงเรี
ยนช่
างพิ
มพ์
ของคุ
รุ
สภา ต่
อมาได้
ลาออก และประกอบอาชี
พอิ
สระ เขี
ยนหนั
งสื
ออย่
างเดี
ยว
เนื่
องจากมี
ความสามารถในการประพั
นธ์
จึ
งเริ่
มเขี
ยนนวนิ
ยายครั้
งแรก เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เรื่
อง
“นั
กเรี
ยน
นายร้
อย”
โดยนำ
�เหตุ
การณ์
และประสบการณ์
จริ
งขณะศึ
กษาอยู่
ที่
โรงเรี
ยนนายร้
อยมาเขี
ยน แล้
วจึ
งไปให้
คณะเพลิ
จิ
ตต์
ได้
รั
บการพิ
จารณาออกพิ
มพ์
จำ
�หน่
าย หลั
งจากนั้
นจึ
งได้
เป็
นนั
กเขี
ยนของคณะเพลิ
นจิ
ตต์
เมื่
อประสบความสำ
�เร็
ในการเขี
ยนนวนิ
ยายเรื่
องแรกแล้
ว ทำ
�ให้
เป็
นที่
รู
จั
กและได้
รั
บความนิ
ยมมากขึ้
น จึ
งได้
ผลิ
ตงานเขี
ยนชุ
ดอื่
นๆ ตามมา เช่
ชุ
ดตลกขบขั
น พล นิ
กร กิ
มหงวน ชุ
ดบู๊
ดุ
เดื
อด เสื
อใบ - เสื
อดำ
ป. อิ
นทรปาลิ
ต ได้
สร้
างผลงานการเขี
ยนไม่
ขาดสาย ทำ
�ให้
วงการเขี
ยนไม่
ซบเซา แม้
กระทั่
งยามที
ตลาดหนั
งสื
อยู่
ในระยะเงี
ยบเหงา เรื่
องเก่
าของ ป. อิ
นทรปาลิ
ต ก็
ยั
งได้
รั
บการพิ
มพ์
ใหม่
อยู่
เสมอ งานชิ้
นสุ
ดท้
ายของ ป. อิ
นทรปาลิ
ได้
เขี
ยนเล่
าประวั
ติ
ชี
วิ
ตของตนเอง ชื่
อคอลั
มน์
“สั
งเวี
ยนขี
วิ
ต”
ลงในหนั
งสื
อพิ
มพ์
เดลิ
นิ
วส์
ป. อิ
นทรปาลิ
ต ถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๒๕ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๑๑ สิ
ริ
อายุ
๕๘ ปี
ผลงานสำ
�คั
เป็
นนั
กเขี
ยนแนวหั
สนิ
ยายบั
นเทิ
ง เจ้
าของนามปากกา ป.อิ
นทรปาลิ
ต นายปิ๋
ว จางวางปิ๋
ว เริ่
มจากเรื่
อง
สั้
นๆ กลายเป็
นนวนิ
ยายขนาดเล่
มเดี
ยวจบในสมั
ยนั้
น เรื่
องที
ทำ
�ให้
ป. อิ
นทรปาลิ
ต เป็
นที่
กล่
าวขวั
ในหมู่
นั
กอ่
านทั่
วไปคื
อเรื่
อง
“นั
กเรี
ยนนายร้
อย”
เมื่
อพิ
มพ์
ออกมาจำ
�หน่
ายปรากฏว่
าหนั
งสื
อขายได้
เป็
จำ
�นวนมากในเวลาอั
นรวดเร็
ว นั
บแต่
นั้
นมาเรื่
องของ ป.อิ
นทรปาลิ
ต ก็
ทยอยออกสู่
ตลาดเรื่
อยมา ผลงาน
ที่
สร้
างชื่
อเสี
ยงเป็
นที่
รู้
จั
กคื
อ พล นิ
กร กิ
มหงวน หรื
อ สามเกลอ
ผลงานประเภทนวนิ
ยายรั
กโศก อาทิ
นั
กเรี
ยนนายร้
อย แสนสงสาร เมี
ยขวั
ญ หนามเตย ผู้
รั
บบาป เรี
ยมจ๋
สาวกำ
�พร้
า แสนระกำ
� ขวั
ญชี
วิ
ต ฯลฯ
ประเภทหั
สนิ
ยายชุ
ด อาทิ
พล นิ
กร กิ
มหงวน อายผู้
หญิ
ง ฮอลี
วู
ดสโมสร สามเกลอ ผจญโจร สามเกลอ
เมื
องคาสิ
โน สามเกลอผจญเสื
อใบ สามเกลอลั
กเพศ พล นิ
กร สามเกลอกลั
บบ้
าน กิ
มหงวน เยี่
ยมปิ
ยะ
มิ
ตร สามเกลอดู
ดาว สามเกลอเที่
ยวงานสวนอั
มพร โลกล้
านปี
ฯลฯ
ประเภทอาชญนิ
ยาย อาทิ
เสื
อใบ เสื
อดำ
� ดาวโจร นางพญาโจร หน้
ากากดำ
� จ้
าวป่
า เหยี่
ยวทะเล
ประเภทนวนิ
ยายยุ
วชน อาทิ
กองพั
นยุ
วชน เลื
อดทหารม้
า เลื
อดทหารหนุ่
มขวั
ญใจนั
กรบ กุ
หลาบชายแดน
สามทหารกล้
า ซุ
ปเปอร์
แมนแกละ ฯลฯ
๓๖
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์