Page 105 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

90
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางกั
ณหา เคี
ยงศิ
ริ
(ก.สุ
รางคนางค์
)
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
(นวนิ
ยาย)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
๒๖ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๔๕๔ ที
กรุ
งเทพมหานคร (จั
งหวั
ดธนบุ
รี
เดิ
ม)
ถึ
งแก่
กรรม
๒๓ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางกั
ณหา เคี
ยงศิ
ริ
เป็
นธิ
ดาของพระสุ
ริ
ยภั
กดี
(บุ
ญช่
วย วรรธนะภั
ฏ)
ข้
าราชการในราชสำ
�นั
กตำ
�แหน่
งพระตำ
�รวจหลวง กั
บนางสุ
ริ
ยภั
กดี
(หวั่
น) สมรสกั
นายป่
วน บู
รณศิ
ลปิ
น ภายหลั
งเปลี่
ยนชื่
อเป็
น ปกรณ์
อาชี
พนั
กเขี
ยน นั
กแปลและ
นั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
ต่
อมาถึ
งแก่
กรรม นางกั
ณหา เคี
ยงศิ
ริ
จึ
งได้
แต่
งงานใหม่
กั
บนายเล็
เคี
ยงศิ
ริ
นางกั
ณหา เคี
ยงศิ
ริ
จบการศึ
กษาระดั
บมั
ธยมปี
ที่
๘ จากโรงเรี
ยนราชิ
นี
บน จากนั้
นเข้
าทำ
�งานเป็
นครู
สอน
วิ
ชาภาษาไทยที่
โรงเรี
ยนราชิ
นี
เป็
นเวลา ๓ ปี
เคยถวายพระอั
กษรสมเด็
จพระเจ้
าภคิ
นี
เธอ เจ้
าฟ้
าเพชรรั
ตนราชสุ
ดา
สิ
ริ
โสภาพั
ณณวดี
ลาออกจากการสอนหนั
งสื
อมาประกอบอาชี
พนั
กเขี
ยน จนกระทั่
งเป็
นเจ้
าของและบรรณาธิ
การหนั
งสื
หลายฉบั
บ มี
ผลงานทั้
งเรื่
องสั้
นและนวนิ
ยายจำ
�นวนมาก รู้
จั
กกั
นในนามปากกาว่
“ก.สุ
รางคนางค์
เรื่
องสั้
นเรื่
องแรก
คื
“มาลิ
นี
ซึ่
งเขี
ยนขณะเรี
ยนมั
ธยมปี
ที่
๖ ลงพิ
มพ์
ในนิ
ตยสารเดลิ
เมล์
วั
นจั
นทร์
นวนิ
ยายเรื่
องแรกคื
“ลู
กรั
กลู
กชั
ง”
เมื่
อลาออกจากการเป็
นครู
เขี
ยนเรื่
อง
“หญิ
งคนชั่
ว”
และอื่
นๆ ตามมาเป็
นลำ
�ดั
บ เช่
น บ้
านทรายทอง ซึ่
งมี
ผู้
อ่
านมากมาย
และนำ
�ไปทำ
�เป็
นบทโทรทั
ศน์
และภาพยนตร์
ก.สุ
รางคนางค์
มี
หลั
กการในการเขี
ยนให้
อ่
านได้
ทุ
กเพศทุ
กวั
ยและมี
คติ
ให้
ผู้
อ่
านเกิ
ดความประทั
บใจ
ส่
วนความปรารถนาส่
วนตั
วก็
เพื่
อความอิ
สระ สร้
างโลกของตั
วเองและเป็
นสุ
ขใจที่
ทำ
�ให้
มนุ
ษย์
อภั
ยกั
นด้
วยความโน้
มน้
าว
จากนวนิ
ยายของท่
าน
นางกั
ณหา เคี
ยงศิ
ริ
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๒๓ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ
ริ
อายุ
๘๘ ปี
ผลงานสำ
�คั
ประพั
นธ์
นวนิ
ยายประมาณ ๔๗ เรื่
อง อาทิ
กุ
หลาบแดง บ้
านทรายทอง พจมาน สว่
างวงศ์
ภู
ชิ
ชย์
- นริ
ศรา
คุ
ณหญิ
งพวงแข สะใภ้
ท่
านข้
าหลวง ถ่
านไฟเก่
า ทางสายเปลี
ยว ชุ
มทางรั
ก ราชาวดี
สี
ม่
วง จอมเที
ยน
ธารอโศก แรงอธิ
ษฐาน ฯลฯ
เขี
ยนนวนิ
ยายเรื่
องสั้
น และสารคดี
เขี
ยนคอลั
มน์
นามปากกา
“รสมาลิ
น”
เขี
ยนสารคดี
นามปากกา
“นคร สุ
รพั
นธ์
เขี
ยนคอลั
มน์
ประจำ
�ตอบปั
ญหาสกุ
ลไทย นามปากกา
“มลฤดี
๓๐
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์